Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

DR - Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego*

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

- wniosek o wydanie zezwolenia kat. I
- dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia kat. I na przejazd pojazdu nienormatywnego

 

 

 

 


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno
(Kancelaria Ogólna), adres email: starostwo@powiatkutno.eu lub fax 24 355 47 84

 


Opłaty

Wszelkie opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
kat. I bądź kat. II można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie na ulicy Królowej Jadwigi 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.
Zezwolenie kat. I na przejazd pojazdu nienormatywnego: 100 zł na okres 12 miesięcy.
Numer rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za wydanie zezwolenia:
18 1240 3190 1111 0010 3126 4090
17 zł - za pełnomocnictwo wymagane w przypadku, gdy strona nie może osobiście stawić
się w urzędzie.
Numer rachunku bankowego na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową:
Urząd Miasta Kutna, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno
26 2030 0045 1110 0000 0158 3550
Pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej, jeżeli jest udzielone małżonkowi, rodzeństwu, wstępnemu lub zstępnemu.

 


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia sprawy to 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku


Podstawa prawna

Podstawę prawną stanowi Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U z 2020 r., poz.110).

 


Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach,  96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 1 w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Starosta Kutnowski

siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16,
Kontakt: tel: 24/ 355-47-80, e-mail: starostwo@powiatkutno.eu

Starosta - organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
Zarząd Powiatu – organ wykonawczy.
Rada Powiatu – organ stanowiący i kontrolny.

2.    Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abi@powiatkutno.eu lub listownie na powyżej wskazany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
3.    Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO - w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4.    Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przepis prawa.
5.    Celem gromadzenia danych osobowych jest uzyskanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I,  tj. realizacja zadań wynikających z:
a)    ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
b)    ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
c)    ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
6.    Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
7.    Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustaw wskazanych w pkt. 5 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.
W przypadku w/w dokumentacji – kategoria archiwalna BE5.
8.    Przewidywani odbiorcy danych:
a)    podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora np. w zakresie obsługi informatycznej lub obsługi prawnej,
b)    upoważnieni pracownicy administratora,
c)    właściwy terytorialnie urząd gminy,
d)    pozostałe podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
9.    Każda osoba, ma prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
b)    otrzymania kopii na zasadach wskazanych w art. 15 ust 3 i 4 RODO,
c)    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się   z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
d)    ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
e)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.
10.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania w/w zezwolenia.
11.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
12.    Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)