Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

RŚ - Wniosek o wydanie decyzji z zakresu gospodarki leśnej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc


Komórka organizacyjna

Kutno, ul. Kościuszki 16, Kancelaria Starostwa Powiatowego w Kutnie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30

Tel. (24) 355-47-58, mail: ochrona.srodowisko@powiatkutno.eu


Opłaty

Podlega opłacie skarbowej na podst. art. 4 części I ust. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.783./ -10zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).

 

Opłatę należy wnieść na numer rachunku bankowego 26 2030 0045 1110 0000 0158 3550 Urzędu Miasta Kutna. Dowód wpłaty lub jego kserokopia zostaje załączona do akt sprawy.


Termin i sposób realizacji

W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego

    (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 )


Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.