Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

DR - Uzgodnienie lokalizacji/remontu zjazdu*

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 


1. Wniosek o uzgodnienie remontu/lokalizacji zjazdu.
2. Mapa do celów opiniodawczych z zaznaczoną lokalizacją zjazdu.
3. Potwierdzony tytuł prawny władania nieruchomością (np. odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, akt notarialny zakupu nieruchomości, decyzja o nabyciu spadku, akt notarialny darowizny, decyzja o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd lub umowa dzierżawy).
4. Jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo.
5. Mapa do celów projektowych z naniesionym projektowanych zjazdem indywidualnym/publicznym.
6. Opis techniczny do projektowanego zjazdu indywidualnego/publicznego.

 


Komórka organizacyjna


1. Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30 - 15.30, fax: 024 355-47-84, e-mail: starostwo@powiatkutno.eu
2. Wydział Drogownictwa przy ul. Szpitalnej 7, pokój nr 2, tel. 024 355-76-78 e-mail: drogownictwo@powiatkutno.eu

 


Opłaty

 

 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo w kwocie 17,00zł
 • Opłata skarbowa wiązana z budową zjazdu na cele inne niż mieszkaniowe 82,00zł

Termin i sposób realizacji

W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. z sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie;
 • Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.);
 • Kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Kutnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.