Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

RŚ - Wniosek o wydanie zaświadczenia, dotyczącego objęcia działek ewidencyjnych uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją administracyjną z zakresu gospodarki leśnej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

   Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 


Komórka organizacyjna

Kutno, ul. Kościuszki 16, kancelaria Starostwa Powiatowego w Kutnie, w godzinach: poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Tel. (24) 355-47-58, mail: ochrona.srodowisko@powiatkutno.eu


Opłaty

Podlega opłacie skarbowej na podst. art. 4 części I ust. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.783/ - 17 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100).

Opłatę należy wnieść na numer rachunku bankowego 26 2030 0045 1110 0000 0158 3550 Urzędu Miasta Kutna. Dowód wpłaty lub jego kserokopia zostaje załączona do akt sprawy.


Termin i sposób realizacji

W ciągu 7 dni od daty wpływu wniosku


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach   (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 i 2016 poz.422)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)


Dodatkowe informacje, uwagi

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska