Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

GN - Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 

1.    Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.
2.    Decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości.
3.    Dokument świadczący o przejęciu lub nabyciu nieruchomości przez Skarb Państwa lub gminę – w przypadku żądania zwrotu nieruchomości przejętych lub nabytych w trybie przepisów wskazanych w art. 216 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zmianami).
4.    Dokument potwierdzający prawo własności do wywłaszczonej nieruchomości na dzień wywłaszczenia.
5.    Dokumenty poświadczające nabycie praw do spadku po poprzednim właścicielu nieruchomości – w przypadku składania wniosku przez spadkobiercę/spadkobierców poprzedniego właściciela.
6.    Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – w przypadku działania przez pełnomocnika.


Komórka organizacyjna

Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie
99 – 300 Kutno
ul. Kościuszki 16

Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, w formie pisemnej, za pomocą poczty, telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podst. ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 


Opłaty

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zmianami) czynność urzędowa oraz złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawach o zwrot wywłaszczonej nieruchomości nie podlegają opłacie skarbowej.

 


Termin i sposób realizacji

Postępowanie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym. Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) załatwienie sprawy wymagającej postepowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postepowania. Jednakże terminy te mogą być przedłużane. Czas załatwienia danej sprawy zależny jest od bieżącej ilości spraw oraz od czasu trwania postepowania wyjaśniającego, w ramach którego należy między innymi;
-    ustalić cel wywłaszczenia,
-    ustalić czy cel wywłaszczenia został zrealizowany i w jakich latach (przeprowadzenie oględzin, badanie dokumentacji związanej z realizacja inwestycji),
-    zbadać stan prawny i faktyczny nieruchomości wywłaszczonej,
-    przeprowadzić rozprawę administracyjną,
-    sporządzić wycenę nieruchomości (w przypadku gdy nieruchomość była przejmowana za odszkodowaniem),
-    sporządzić opracowanie geodezyjne (gdy konieczne jest geodezyjne wydzielanie nieruchomości podlegającej zwrotowi).
Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ kończy sprawę wydaniem decyzji administracyjnej. Ze względu na czas trwania czynności podejmowanych przez organ czas trwania postepowania wynosi przeważnie ok. dziewięć miesięcy.


Podstawa prawna

Art. 136 – 142, art. 216, art. 229 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zmianami).


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego (ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno) w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę:
-    telefonicznie – pod numerem telefonu (24) 355 – 47 – 05
-    osobiście – w siedzibie Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 pokój nr 1.