Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

GN - Wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki (koniecznie z wskazaniem numeru księgi wieczystej, której ma dotyczyć);

2. Dokumenty wskazujące, iż wnioskodawca spłacił całą zabezpieczoną wierzytelność (w przypadku niemożności ich pozyskania przez tut. organ).  Do wystąpienia z wnioskiem uprawniona jest osoba fizyczna bądź prawna ujawniona w księdze wieczystej jako właściciel nieruchomości.


Komórka organizacyjna

Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16,

Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, w formie  pisemnej, za pomocą poczty, telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Opłaty

Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1628)


Termin i sposób realizacji

Jest to sprawa z zakresu prawa wieczysto- księgowego stanowiącego gałąź prawa cywilnego, nie dotyczą jej zatem terminy określone w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Czas jej załatwienia zależny jest od bieżącej ilości spraw, oraz od długości postępowania wyjaśniającego celem którego jest ustalenie czy wygasła wierzytelność zabezpieczona hipoteką (w praktyce oznacza to najczęściej ustalenie czy dokonano spłaty wszystkich rat z tytułu sprzedaży nieruchomości, bądź wszystkich rat opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości). . Jeżeli wszystkie raty zostały faktycznie spłacone, wówczas przygotowuje się projekt zezwolenia na wykreślenie hipoteki. Następnie na zezwoleniu tym swój podpis w obecności notariusza (na podstawie art.31 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zezwolenie musi mieć formę dokumentu z podpisem notarialnie poświadczonym) składa Starosta Kutnowski lub odpowiednia ilość członków Zarządu Powiatu, co czyni dokument już gotowym do złożenia go wraz z odpowiednim wnioskiem do właściwego Wydziału Ksiąg Wieczystych.


Podstawa prawna

1. Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity : Dz. U. Z 2014 r., poz. 518 ze zmianami);

2. Art. 31, art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.707).


Tryb odwoławczy

Jako że sprawa nie jest regulowana przez Kodeks Postępowania Administracyjnego, nie dotyczy jej żaden z trybów odwoławczych w tym kodeksie przewidzianych.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę pod numerem telefonu (24) 355-47-15, bądź osobiście:

Referat Gospodarki Nieruchomościami - Starostwo Powiatowe w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, w pokoju nr 12.