Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

RŚ - Wniosek o wpisanie do rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

   Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

Posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 1.         imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę;
 2.         adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli;
 3.         liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych;
 4.         nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;
 5.         datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia;
 6.         datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia;
 7.         płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia;
 8.         opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane;
 9.         cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia;
 10.         numer i datę wydania:

- zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo

- zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo

- dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego  urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo

- innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

UWAGA:

 1.     obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia,  jego  utraty  lub  śmierci.  Wniosek  o  dokonanie  wpisu  lub  wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku;
 2.     do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru załącza się kopię jednego z dokumentów o których mowa w pkt 10;
 3.     wpisanie do rejestru starosta potwierdza wydaniem zaświadczenia.

 


Komórka organizacyjna

Dokumenty przyjmowane są w kancelarii Starostwa, na parterze siedziby Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. T. Kościuszki 16 lub przesłane pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. T. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.


Opłaty

Za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt – 26 zł

* Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (złożenia wniosku). Stosownie   do  §  3  ust. 1  rozporządzenia  Ministra  Finansów  z  dnia  28  września  2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330) składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem sytuacji gdy podmiot, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej zażąda jego zwrotu (po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej datę złożenia wniosku potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego).

Należną opłatę skarbową uiszcza się:

   - w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie, przy ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno lub
   - przelewem na konto Urzędu Miasta Kutno, nr: 26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

Dokonując wpłaty należy podać właściwą adnotację.


Termin i sposób realizacji

W przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami -  bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca.

1. Formularz wniosku można otrzymać w Wydziale Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, pok. 45.
2. Formularz wniosku można pobrać na stronie www.kutno.eboi3.alfatv.pl


Podstawa prawna

art. 64 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje wniesienie odwołania od decyzji odmawiającej zarejestrowania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pisemne odwołania należy składać osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania;

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł i dołączyć dowód jej wniesienia do składanych dokumentów.