herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

RŚ - Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

  Informacja o nasadzeniach.pdf

  Informacja o nasadzeniach.doc

FORMULARZ ELEKTRONICZNY:

Informacja o wykonanych nasadzeniach kompensacyjnych

 

Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez starostę na wniosek posiadacza nieruchomości.
Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
Starosta wydaje przedmiotowe zezwolenia w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy.

Wniosek winien zawierać:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana;
4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
        a. posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
        b. nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane- określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

9. projekt planu:

- nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów,

w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

lub

- przesadzenia drzewa lub krzewu

- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz z informacją o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów, a także miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcia;

11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane;

12. mapa terenu lub szkic terenu z zaznaczonymi drzewami/krzewami do usunięcia;
13. kserokopia ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz projekt zagospodarowania działki (część graficzna) zatwierdzony przez Wydział Architektury i Budownictwa w przypadku wycinki w wyniku prowadzenia inwestycji.

W przypadku wydania decyzji zobowiązującej Wnioskodawcę do dokonania nasadzeń kompensacyjnych, należy przedłożyć do Organu informację o wykonanych nasadzeniach kompensacyjnych.

Komórka organizacyjna

Dokumenty  przyjmowane   są   w   kancelarii   Starostwa,   na   parterze   siedziby   Starostwa Powiatowego  w  Kutnie,  ul.  T.  Kościuszki  16   lub  przesłane  pocztą  na adres:  Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. T. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.

tel. 24 355-47-58
e-mail: ochrona.srodowisko@powiatkutno.eu

Opłaty

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów - nie podlega opłacie skarbowej /zwolniony z opłaty skarbowej - na podstawie art. 4 zał. cz. III pkt 44 ppkt 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) do miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

1. Formularz wniosku można otrzymać w Wydziale Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, pok. 45.
2. Formularz wniosku można pobrać na stronie www.kutno.eboi3.alfatv.pl

Podstawa prawna

art. 83 - 90 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od     decyzji     przysługuje    odwołanie    do    Samorządowego    Kolegium    Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pisemne odwołania należy składać osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:

1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Powiat Kutnowski, siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16, Regon: 611016146
Starosta - organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
Zarząd Powiatu – organ wykonawczy.
Rada Powiatu – organ stanowiący i kontrolny.
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie – abi@powiatkutno.eu
3.    Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO- w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4.    Celem gromadzenia danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z: ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  tj. wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, podawanie danych ma charakter obligatoryjny.
5.    Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
6.    Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustawy wskazanej w pkt. 4 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.
7.    Przewidywani odbiorcy danych: Wójt/ Burmistrz Gminy / Prezydent Miasta.
8.    Każda osoba, ma prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
b)    prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.

 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)