Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

RŚ - Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

  Informacja o nasadzeniach.pdf

  Informacja o nasadzeniach.doc

FORMULARZ ELEKTRONICZNY:

Informacja o wykonanych nasadzeniach kompensacyjnych

 

Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez starostę na wniosek posiadacza nieruchomości.
Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
Starosta wydaje przedmiotowe zezwolenia w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy.

Wniosek winien zawierać:

1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana;
4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
        a. posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
        b. nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane- określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

9. projekt planu:

- nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów,

w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

lub

- przesadzenia drzewa lub krzewu

- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz z informacją o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów, a także miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcia;

11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane;

12. mapa terenu lub szkic terenu z zaznaczonymi drzewami/krzewami do usunięcia;
13. kserokopia ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz projekt zagospodarowania działki (część graficzna) zatwierdzony przez Wydział Architektury i Budownictwa w przypadku wycinki w wyniku prowadzenia inwestycji.

W przypadku wydania decyzji zobowiązującej Wnioskodawcę do dokonania nasadzeń kompensacyjnych, należy przedłożyć do Organu informację o wykonanych nasadzeniach kompensacyjnych.


Komórka organizacyjna

Dokumenty  przyjmowane   są   w   kancelarii   Starostwa,   na   parterze   siedziby   Starostwa Powiatowego  w  Kutnie,  ul.  T.  Kościuszki  16   lub  przesłane  pocztą  na adres:  Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. T. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.

tel. 24 355-47-58
e-mail: ochrona.srodowisko@powiatkutno.eu


Opłaty

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów - nie podlega opłacie skarbowej /zwolniony z opłaty skarbowej - na podstawie art. 4 zał. cz. III pkt 44 ppkt 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)


Termin i sposób realizacji

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) do miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

1. Formularz wniosku można otrzymać w Wydziale Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, pok. 45.
2. Formularz wniosku można pobrać na stronie www.kutno.eboi3.alfatv.pl


Podstawa prawna

art. 83 - 90 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Od     decyzji     przysługuje    odwołanie    do    Samorządowego    Kolegium    Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pisemne odwołania należy składać osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.