herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

GK - Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych

Wydział Geodezji i Kartografii

Wymagane dokumenty

Wniosek - uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych w pliku Word typu .doc

Wniosek - uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych w pliku typu .pdf

 

1. Wniosek o uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych,

2. Dokumenty opracowane przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych.

Komórka organizacyjna

1. Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, pokój nr 15,

2. Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.

Opłaty

Wysokość opłaty określona w tabeli nr 16 pkt 3 i 4 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.) wynosi:

- 50 zł za uwierzytelniony dokument,

- 5 zł za kopie uwierzytelnianego dokumentu.

Wysłanie uwierzytelnianych dokumentów pod wskazany adres jest odpłatne.

Opłata za wysłanie materiałów pod wskazany adres wynosi:

- 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;

- 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;

- 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.

Opłatę należy wnieść po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty przed rozpoczęciem czynności uwierzytelniania gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie lub przelewem na konto:  PEKAO S.A.  18 1240 3190 1111 0010 3126 4090.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy

W przypadku gdy wniosek o uwierzytelnienie dokumentów jest składany w związku z przekazaniem przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego , uwierzytelnienie dokumentów następuje z chwilą przyjęcia tej dokumentacji.

W pozostałych przypadkach uwierzytelnienie dokumentów następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w terminie 7 dni.

Sposób załatwienia sprawy    

Z chwilą otrzymania wniosku o uwierzytelnienie dokumentów wystawiany jest Dokument Obliczenia Opłaty.

Czynność uwierzytelnienia poprzedza ustalenie, czy opłata w wysokości określonej w Dokumencie Obliczenia Opłaty została uiszczona, oraz zbadanie zgodności treści uwierzytelnianego dokumentu z danymi zawartymi w dokumentacji geodezyjnej lub w odpowiednich bazach danych.

Podstawa prawna

  1.     Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1629),
  2.     Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 914 ),
  3.     Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917).

Tryb odwoławczy

W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, starosta wydaje decyzję administracyjną.

Od decyzji służy prawo odwołania do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, składane za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty nie wstrzymuje czynności uwierzytelnienia dokumentów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wszystkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę pod numerem telefonu 24-355-47-21, bądź osobiście w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, pokój 15.