herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

Formularz P - GK - Udostępnianie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Wydział Geodezji i Kartografii

Wymagane dokumenty

Formularz P P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 – wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w pliku .xls

Formularz P – udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w pliku .pdf

Formularz P1 – uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB w pliku .pdf

Formularz P2 – uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB w pliku .pdf

Formularz P3 – uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej w pliku .pdf

Formularz P4 – uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości w pliku .pdf

Formularz P5 – uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych GESUT w pliku .pdf

Formularz P6 – uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych BDSOG w pliku .pdf

Formularz P7 – uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500 w pliku .pdf

Formularz P8 – uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów w pliku .pdf

 

Wniosek zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

 

W zależności od potrzeb istnieje możliwość wypełnienia formularzy elektronicznych:

FORMULARZ P1

FORMULARZ P2

FORMULARZ P3

FORMULARZ P4

FORMULARZ P5

FORMULARZ P6

FORMULARZ P7

FORMULARZ P8

Komórka organizacyjna

1. Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kutnie,

    ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, punkt obsługi interesantów,

2. Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.

Opłaty

Opłaty naliczane są zgodnie z art. 40d i załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Opłatę za udostępnione materiały należy wnieść po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie lub przelewem na konto:

PEKAO S.A.  18 1240 3190 1111 0010 3126 4090.

Opłata pobierana jest przed wydaniem materiałów zasobu.

Wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest odpłatne.

Opłata za wysłanie materiałów pod wskazany adres wynosi:

- 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;

- 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;

- 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na udostępnione materiały wydawana jest licencja , o której mowa w art. 40c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1629),

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 922),

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),

4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępnienia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. 2014 r. poz. 917).

Tryb odwoławczy

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, starosta wydaje decyzję administracyjną.

Od decyzji służy prawo odwołania do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, składane za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wszystkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę pod numerem telefonu 24-355-47-17 lub 24-355-47-18, bądź osobiście w Wydziale Geodezjii Kartografii Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, w punkcie obsługi interesantów.