Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

GK - Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek (formularz P) – w pliku .pdf

Wniosek (formularz P) - w pliku .xls

Uzupełnienie wniosku (do wyboru formularze P1 - P7) – w pliku .pdf

Uzupełnienie wniosku (do wyboru formularze P1 - P7) - w pliku .xls

Formularze zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty a także sposobu wydawania licencji.

 


Komórka organizacyjna

1. Wydział Geodezji,Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, punkt obsługi interesantów,

2. Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.

3. Strona internetowa https://powiatkutno.geoportal2.pl/map/mat/mat.php

 


Opłaty

Opłaty naliczane są zgodnie z art. 40d i załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Opłatę za udostępnione materiały należy wnieść po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia.

Opłaty gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie lub przelewem na konto:

PEKAO S.A.  18 1240 3190 1111 0010 3126 4090.

Opłata pobierana jest przed wydaniem materiałów zasobu.

Wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest odpłatne.

Opłata za wysłanie materiałów pod wskazany adres wynosi jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na udostępnione materiały wydawana jest licencja , o której mowa w art. 40c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r.  poz. 276 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
    i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322).


Tryb odwoławczy

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, starosta wydaje decyzję administracyjną.

Od decyzji służy prawo odwołania do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, składane za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wszystkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę pod numerem telefonu: 24/355-47-17, 24/355-47-18, 24/355-47-21, bądź osobiście w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, w punkcie obsługi interesantów.