Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

GK - Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (w celu realizacji zadań publicznych)

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 

Wypełniony formularz wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, należy złożyć w formie określonej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.09.2005r., w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, powinien zawierać:
1) nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze i adres jego siedziby,
2) nazwę podmiotu, do którego wniosek jest skierowany,
3) określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które mają być udostępnione,
4) wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych danych,
5) oznaczenie zakresu żądanych danych i sposobu ich udostępniania,
6) wskazanie okresu udostępniania danych,
7) zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego, o którym mowa w pkt 4,
8) oświadczenie o spełnianiu przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze warunków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do tych danych,
9) własnoręczny podpis albo weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu bezpieczny podpis elektroniczny osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Do odbioru danych osoba reprezentująca podmiot winna przedłożyć pisemne upoważnienie oraz nośnik informatyczny CD lub DVD jednokrotnego zapisu.


Komórka organizacyjna

1. Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16,
2.  Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kr. Jadwigi 7


Opłaty

Nie podlega opłatom


Termin i sposób realizacji

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki.
W przypadku stwierdzenia braków wniosku, kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest prowadzony rejestr, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia w terminie 7 dni, od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U.z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm).
3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o Informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235).
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).
5. Rozporządzenie z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz.1692 z późn.zm.).


Tryb odwoławczy

Jako że sprawa nie jest regulowana przez Kodeks Postępowania Administracyjnego, nie dotyczy jej żaden z trybów odwoławczych w tym kodeksie przewidzianych.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę pod numerem telefonu (24) 355 -47- 20, bądź osobiście w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, w pokoju nr 5.