Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

GN – Wniosek o oddanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego w dzierżawę, najem, użyczenie lub użytkowanie

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc


Komórka organizacyjna

Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16,
Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, w formie  pisemnej, za pomocą poczty, telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Opłaty

Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)


Termin i sposób realizacji

Decyzje o oddaniu nieruchomości w dzierżawę, najem, użyczenie bądź użytkowanie podejmuje Zarząd Powiatu w Kutnie. Termin załatwienia sprawy od 6 do 12 miesięcy – w zależności od rodzaju czynności prawnej, czasu trwania umowy i charakteru sprawy.


Podstawa prawna

Art. 13 i 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami).


Tryb odwoławczy

Jako że sprawa nie jest regulowana przez Kodeks Postępowania Administracyjnego, nie dotyczy jej żaden z trybów odwoławczych w tym kodeksie przewidzianych.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę pod numerem telefonu (24) 355-47-05, bądź osobiście:
Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, w pokoju nr 1.