herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

GN – Wniosek o przyznanie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego za rok poprzedzający rok w którym opłata ma być wniesiona np.: PIT, zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości osiągniętego dochodu, zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez zatrudnienia i pobranych zasiłkach.

Komórka organizacyjna

Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16,
Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, w formie  pisemnej, za pomocą poczty, telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 570).

Opłaty

Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 1827 ze zmianami).

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona. Wniosek musi zostać rozpatrzony przed upływem ustawowego terminu wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste tj. do dnia 31 marca.

Podstawa prawna

Art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Jako że sprawa nie jest regulowana przez Kodeks Postępowania Administracyjnego, nie dotyczy jej żaden z trybów odwoławczych w tym kodeksie przewidzianych.

Dodatkowe informacje, uwagi

  • bonifikaty dotyczą tylko nieruchomości przeznaczonych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe,
  • mogą być udzielane osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok za który opłata ma być wnoszona,
  • udzielona 50% bonifikata obowiązuje tylko dany rok.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę:

- telefonicznie – pod numerem telefonu 24 355 47 15,
- osobiście – w siedzibie Referacie  Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 pokój nr 12.