herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

GK - Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Wydział Geodezji i Kartografii

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w pliku Word typu .doc

Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w pliku typu .pdf

 

1. Wniosek o zatwierdzenie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

2. Po wydaniu przez Starostę Kutnowskiego zawiadomienia o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz upoważnieniu klasyfikatora do przeprowadzenia tej klasyfikacji, wniosek należy uzupełnić o projekt ustalenia klasyfikacji sporządzony przez upoważnionego klasyfikatora na zlecenie i koszt zainteresowanego.

Komórka organizacyjna

1. Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, punkt obsługi interesantów,

2. Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.

Opłaty

Opłata skarbowa od wydania decyzji administracyjnej wynosi 10 zł.

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową:

BGŻ S.A. Oddział Kutno  26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

Urząd Miasta Kutno, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwienia

Wszczęcie postępowania o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów następuje w formie zawiadomienia.

Do czynności przeprowadzenia klasyfikacji starosta upoważnia klasyfikatora.

Strona zainteresowana zmianą w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dostarcza projekt ustalenia klasyfikacji.

Starosta zawiadamia właściciela o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Decyzja administracyjna o ustaleniu klasyfikacji zostaje wydana niezwłocznie, najczęściej do 1 miesiąca, od daty złożenia projektu ustalenia klasyfikacji.

Podstawa prawna

 

  1.     Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.1629),
  2.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246),
  3.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo odwołania do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, składane za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wszystkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę pod numerem telefonu 24-3554703, bądź osobiście w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, w pokoju nr 10.