Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

GK - Zgłaszanie zmian do ewidencji gruntów i budynków

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Formularz ZD - zgłaszanie zmian do ewidencji gruntów i budynków w pliku Excel typu .xls

Formularz ZD - zgłaszanie zmian do ewidencji gruntów i budynków w pliku typu .pdf

 

 1. Wniosek dotyczący zmian w rejestrze ewidencji gruntów i budynków
 2. Dokumenty, na podstawie których ma zostać dokonana zmiana

 


Komórka organizacyjna

 1.     Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, punkt obsługi interesantów,
 2.     Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.

 


Opłaty

 1.     Wprowadzenie zmiany do bazy ewidencyjnej na podstawie wniosku lub  zgłoszenia w drodze czynności materialno-technicznej nie podlega opłacie skarbowej.
 2.     Opłata skarbowa za wydanie decyzji w przypadku, gdy aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków będzie prowadzona na wniosek lub zgłoszenie w drodze decyzji administracyjnej wynosi 10 zł (opłacie tej podlega wyłącznie decyzja o aktualizacji lub o odmowie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, od opłaty tej zwolnione są decyzje o umorzeniu postępowania).
 3.     Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

      Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową:

      BGŻ S.A. Oddział Kutno  26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

      Urząd Miasta Kutno, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno

      Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.


Termin i sposób realizacji

Sposób załatwienia sprawy

Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje:

1. w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie:

a) przepisów prawa,

b) wpisów w księgach wieczystych,

c) prawomocnych orzeczeń sądu, a w przypadkach dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego – orzeczeń sądu,

d) ostatecznych decyzji administracyjnych,

e) aktów notarialnych,

f) aktów poświadczenia dziedziczenia oraz europejskich poświadczeń spadkowych,

g) zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku oraz zgłoszeń rozbiórki budynku, o których mowa odpowiednio w art. 30, art. 54 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu,

h) wpisów w innych rejestrach publicznych,

i) wniosku zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego i wskazanej w tym wniosku dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli wnioskowana zmiana obejmuje informacje gromadzone w ewidencji gruntów i budynków dotyczące nieruchomości znajdujących się w wyłącznym władaniu wnioskodawcy albo wnioskodawców;

2. w drodze decyzji administracyjnej – w pozostałych przypadkach.

Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy

Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje :

 1.     w drodze czynności materialno-technicznej w terminie do 30 dni od daty otrzymania dokumentów niezbędnych do wprowadzenia wnoszonej zmiany,
 2.     w drodze decyzji administracyjnej w terminie określonym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

 1.     Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1629),
 2.     Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 1034),
 3.     Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),
 4.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy dotyczy tylko przypadku, gdy aktualizacja bazy ewidencyjnej odbywa się w drodze decyzji.

Od decyzji służy prawo odwołania do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, składane za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Właściciele/władający nieruchomością są obowiązani zgłaszać zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni od daty powstania zmian.

Zgłoszenie zmiany danych ewidencyjnych składa właściciel/władający lub jego pełnomocnik, który powinien przedłożyć pełnomocnictwo do występowania przed organem prowadzącym ewidencję gruntów i budynków w sprawie, której zgłoszenie zmiany dotyczy.

Do organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków składa się wyłącznie oryginały dokumentów albo ich kopie uwierzytelnione notarialnie lub przez organ wydający.

Wszystkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę pod numerem telefonu 24-3554703, bądź osobiście w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, w pokoju nr 10.