herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

GK - Zgłoszenie prac geodezyjnych

Wydział Geodezji i Kartografii

Wymagane dokumenty

Formularz ZG – zgłoszenie pracy geodezyjnej w pliku .xls

Formularz ZG – zgłoszenie pracy geodezyjnej w pliku .pdf

 

Zgłoszenie pracy geodezyjnej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Komórka organizacyjna

1. Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kutnie

    ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, pokój nr 15,

2. Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.

3. Strona internetowa https://powiatkutno.geoportal2.pl/

Opłaty

Opłaty naliczane są zgodnie z art. 40a , 40d i załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Opłatę za udostępnione materiały należy wnieść po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie lub przelewem na konto:

PEKAO S.A.  18 1240 3190 1111 0010 3126 4090.

Opłata pobierana jest przed wydaniem materiałów zasobu uzgodnionych z wykonawcą.

Wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest odpłatne.

Opłata za wysłanie materiałów pod wskazany adres wynosi:

- 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;

- 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;

- 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy

Po otrzymaniu zgłoszenia prac geodezyjnych, w terminie 10 dni roboczych następuje uzgodnienie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnienie ich kopii za opłatą.

Istnieje również możliwość uzgodnienia z wykonawcą innego terminu udostępniania materiałów zasobu.

Sposób załatwienia sprawy    

Wykonawca prac składa zgłoszenie prac geodezyjnych przed ich rozpoczęciem.

W oparciu o zgłoszenie Wydział Geodezji i Kartografii uzgadnia z wykonawcą listę materiałów , udostępnia ich kopie za opłatą i wydaje licencję, która określa uprawnienia dotyczące możliwości wykorzystywania danych.

Podstawa prawna

  1.     Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1629),
  2.     Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183),
  3.     Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924),
  4.     Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917).

Tryb odwoławczy

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, starosta wydaje decyzję administracyjną.

Od decyzji służy prawo odwołania do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, składane za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wszystkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę pod numerami telefonów: 24-355-47-12 , 24-355-47-13, 24-355-47-21, bądź osobiście w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, pokój 14 lub 15.