Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

GK - Wniosek o przedłożenie na naradzie koordynacyjnej sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 

Wniosek o przedłożenie na naradzie koordynacyjnej sytuowania projektowanej sieci  uzbrojenie terenu składa „Inwestor” lub „Projektant”.
Jeżeli wniosek wraz z projektem składany jest osobiście lub pocztą należy dostarczyć:
1.    Minimum 2 egzemplarze projektu zawierające:
•    stronę tytułową projektu,
•    opis techniczny projektu,
•    propozycje usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wykonane na  kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.
•    projekt sieci uzbrojenia terenu w pliku DXF, TXT
•    mapę z projektem w pliki „.pdf”
Jeżeli wniosek wraz z projektem jest składany elektronicznie za pośrednictwem Geoportalu należy przekazać w sposób elektroniczny:
•    propozycje usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wykonane na  kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta w pliku PDF
•    projekt sieci uzbrojenie terenu w pliku DXF, TXT
•    inne dokumenty w postaci elektronicznej, które mogą mieć znaczenie dla prawidłowej oceny projektu usytuowania sieci

 


Komórka organizacyjna

Dokumentację wraz z wnioskiem można złożyć:
•    osobiście lub pocztą:
Starostwo Powiatowe w Kutnie
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
99-301 Kutno ul. Królowej Jadwigi 7,  pokój nr 3 lub w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Kościuszki 16,

•    elektronicznie - strona internetowa https:// powiatkutno.geoportal2.pl

 


Opłaty

Opłatę za uzgodnienie projektowej sieci uzbrojenia terenu dokonuje się w chwili złożenia wniosku wraz z projektem  przed naradą koordynacyjną.
Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z tabelą nr 16 pozycja 6 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2020 poz. 276 z późn. zm.).
•     Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nie będących przyłączami:
           150 zł - za jeden rodzaj sieci nie będącej przyłączem,
           105 zł – (150 zł x 0,7) – za każdy następny rodzaj sieci nie będącej przyłączem
•    Opłata za uzgodnienie przyłączy
105 zł – (150 zł x 0,7) – za jeden rodzaj przyłączy
Wysokość należnej opłaty ustalona jest w dokumencie pod nazwą: ”DOKUMENT OBLICZENIA OPŁATY”. Ustaloną kwotę należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa lub  na konto Starostwa Powiatowego w Kutnie.
Nr konta PEKAO S.A.  18 1240 3190 1111 0010 3126 4090  .

Po potwierdzeniu przez organ dokonania stosownej opłaty wnioskodawca otrzymuje informację dotyczącą sposobu, terminu i miejsca przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

 


Termin i sposób realizacji

Uzgodnienie następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku wraz z projektem w uzasadnionych przypadkach (kolizje) termin ten może być przedłużony.
Złożona dokumentacja projektowa wraz z wnioskiem podlega rozpatrzeniu na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez Starostę Kutnowskiego w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy  ul. Królowej Jadwigi 7 pokój nr 3.
Narady koordynacyjne odbywają się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Efektem końcowym narady koordynacyjnej jest:
a)  odpis protokołu z  narady koordynacyjnej
b)  adnotacja na dokumentacji projektowej zawierająca  informację, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej oraz termin, miejsce i znak sprawy zgodny z instrukcją  kancelaryjną.

 


Podstawa prawna

1.    Ustawa  z  dnia  17 maja 1989 roku –  Prawo  Geodezyjne  i  Kartograficzne ( Dz. U.  z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1322).

 


Tryb odwoławczy

W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, wydawana jest decyzja administracyjna, od której służy odwołanie do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi.


Dodatkowe informacje, uwagi

Uzgodnienie sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych w Starostwie Powiatowym w Kutnie obejmuje obszar powiatu kutnowskiego z wyłączeniem obszaru Gminy Miasto Kutno. Powyższe wynika z porozumienia zawartego z Prezydentem Miasta Kutna w dniu 29 czerwca 2001 r.
Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (24) 355-47-06 lub w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, w pokoju nr 3.