herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

GK - Wniosek o przedłożenie na naradzie koordynacyjnej sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Wydział Geodezji i Kartografii

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 


    1. Wniosek o przedłożenie na naradzie koordynacyjnej sytuowania projektowanej sieci  uzbrojenie terenu składa „Inwestor” lub „Projektant”.
    2. Minimum 2 egzemplarze projektu zawierające:

  •         stronę tytułową projektu,
  •         opis techniczny projektu,
  •         propozycje usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wykonane na  kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta,
  •         wykaz współrzędnych  x,y punktów charakterystycznych projektu w pliku”.txt” lub w pliku „.dxf",
  •         mapę z projektem w pliku „.pdf”

 

Komórka organizacyjna

Dokumentację wraz z wnioskiem można złożyć osobiście w:
Starostwie Powiatowym w Kutnie
Wydział Geodezji i Kartografii 99-301 Kutno ul. Królowej Jadwigi 7,  pokój nr 3 lub w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Kościuszki 16.

Opłaty

Opłatę za uzgodnienie projektowej sieci uzbrojenia terenu dokonuje się w chwili złożenia wniosku wraz z projektem  przed naradą koordynacyjną.
Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z tabelą nr 16 pozycja 6 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1629).

  •      Opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nie będących przyłączami:

           150 zł - za jeden rodzaj sieci nie będącej przyłączem,

           105 zł – (150 zł x 0,7) – za każdy następny rodzaj sieci nie będącej przyłączem

  •     Opłata za uzgodnienie przyłączy

105 zł – (150 zł x 0,7) – za jeden rodzaj przyłączy

Wysłanie uzgodnionej dokumentacji pod wskazany adres jest odpłatne.

  •     10 zł, jeżeli przesyłka jest mniejsza od 1 kg:
  •     15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;
  •     20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.

Wysokość należnej opłaty ustalona jest w dokumencie pod nazwą: ”DOKUMENT OBLICZENIA OPŁATY”. Ustaloną kwotę należy wpłacić gotówką w kasie Starostwa lub  na konto Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Nr konta PEKAO S.A.  18 1240 3190 1111 0010 3126 4090  .


Po potwierdzeniu przez organ dokonania stosownej opłaty wnioskodawca otrzymuje informację dotyczącą sposobu, terminu i miejsca przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Termin i sposób załatwienia

Uzgodnienie następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku wraz z projektem w uzasadnionych przypadkach (kolizje) termin ten może być przedłużony.

Złożona dokumentacja projektowa wraz z wnioskiem podlega rozpatrzeniu na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez Starostę Kutnowskiego w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kutnie przy  ul. Królowej Jadwigi 7 pokój nr 3. Narady koordynacyjne odbywają się w formie zebrania zainteresowanych osób reprezentujących podmioty zarządzające sieciami uzbrojenia terenu w czwartki i rozpoczynają się o godzinie 9ºº . Efektem końcowym narady koordynacyjnej jest:

a)   odpis protokołu z  narady koordynacyjnej zawierający stanowiska jej uczestników, którzy po zawiadomieniu stawili się na naradę

b)  adnotacja na dokumentacji projektowej zawierająca  informację, iż dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej oraz termin, miejsce i znak sprawy zgodny z instrukcją  kancelaryjną.

Podstawa prawna

1. Art. 7d pkt  2 i art. 28b ust.1  ustawy  z  dnia  17 maja 1989 roku –  Prawo  Geodezyjne  i  Kartograficzne  ( Dz. U.  z 2016 r. poz. 1629).
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępnienia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917).

3. Art.35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zmianami)

Tryb odwoławczy

W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, wydawana jest decyzja administracyjna, od której służy odwołanie do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi.

Dodatkowe informacje, uwagi

Uzgodnienie sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych w Starostwie Powiatowym w Kutnie obejmuje obszar powiatu kutnowskiego z wyłączeniem obszaru Gminy Miasto Kutno. Powyższe wynika z porozumienia zawartego z Prezydentem Miasta Kutna w dniu 29 czerwca 2001r.
Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (24) 355-47-06 lub w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, w pokoju nr 3.