Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

GN - Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 


Komórka organizacyjna

Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16,
Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, w formie  pisemnej, za pomocą poczty, telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 570).

 


Opłaty

Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 1827 ze zmianami).


Termin i sposób realizacji

Postępowanie dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym. Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego  załatwienie sprawy wymagającej postepowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postepowania. Jednakże terminy te mogą być przedłużane. Czas załatwienia danej sprawy zależny jest od bieżącej ilości spraw oraz od czasu trwania postepowania wyjaśniającego.
     Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego następuje w formie decyzji administracyjnej.  Przekształcenie następuje odpłatnie. Na poczet opłaty za przekształcenie zalicza się kwotę równą wartości użytkowania wieczystego. W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie musi powołać biegłego - rzeczoznawcę majątkowego, który sporządzi opinię o wartości nieruchomości. Na podstawie tej opinii będzie ustalana opłata za przekształcenie.

 


Podstawa prawna

ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 83 ze zmianami).


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego w Łodzi  które wnosi się za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego w terminie 14 dni od dnia  doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę:

- telefonicznie – pod numerem telefonu 24 355 47 15,
- osobiście – w siedzibie Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 (pokój nr 12).