herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

GN - Ustanowienie trwałego zarządu

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

Komórka organizacyjna

Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16,

Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, w formie  pisemnej, za pomocą poczty, telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Opłaty

Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1628)

Termin i sposób załatwienia

Sprawa kończona jest wydaniem decyzji administracyjnej. Zgodnie z art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 m-cy

Podstawa prawna

Art. 45 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity : Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Od decyzji wydanej w sprawie przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę pod numerem telefonu (24) 355-47-15, bądź osobiście:

Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, w pokoju nr 12.