Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

DR - Zezwolenie na usunięcie drzew / gałęzi / krzewów

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

Wniosek powinien zawierać:
1.Określenie we wniosku czego dotyczy: zezwolenie na wycinkę drzew/ gałęzi / krzewów
2.Wniosek zgodnie z art. 83 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) zawierać powinien:
- imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę posiadacza albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49§1 kodeksu cywilnego,
- oświadczenie o tytule prawnym władania nieruchomością. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza  zgodę jej właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości,
- zgodę właściciela nieruchomości jeśli jest wymagana, lub oświadczenie,
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
- obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy tej wysokości drzewo posiada kilka pni  - obwód każdego z tych pni,
- wielkość powierzchni , z której zostanie usunięty krzew,
- nr działki przylegającej do pasa drogowego wraz z obrębem,
- rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
- projekt planu nasadzeń zastępczych , rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwanie drzew i krzewów.


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno  (Kancelaria Ogólna) fax.24355-47-84, email:  starostwo@powiatkutno.eu, lub fax 24 355 47 84


Opłaty

Zezwolenie na usunięcie drzew podlega opłacie zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 późn. zm.) i ustala się ją na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm i od tempa wzrostu pnia drzewa. Minister właściwy do spraw środowiska określa w drodze rozporządzenia  stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz tempa przyrostu pnia na grubość.

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) nie pobiera się opłat za usunięcie:

a. drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
b. drzew i krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi, mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń
c. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego  albo bezpieczeństwa żeglugi morskiej,
d. drzew, których obwód mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza 75 cm.
e. krzewów których wiek nie przekracza 25 lat w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
f. drzew które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,
g. topoli o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych.


Termin i sposób realizacji

Podstawowym aktem prawny regulującym sposób załatwienia sprawy jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2013 r., poz.267 ze zm). Ustawowy termin na załatwienie sprawy to 30 dni.


Podstawa prawna

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zezwolenie na wycinkę drzewa/ krzewów jest wydawane w oparciu o decyzję administracyjną  właściwego terytorialnie wójta gminy.

 
Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:

1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Powiat Kutnowski, siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16, Regon: 611016146
Starosta - organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
Zarząd Powiatu – organ wykonawczy.
Rada Powiatu – organ stanowiący i kontrolny.
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie – abi@powiatkutno.eu
3.    Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO- w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4.    Celem gromadzenia danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody tj. uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew, gałęzi, krzewów, podawanie danych ma charakter obligatoryjny.
5.    Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
6.    Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustawy wskazanej w pkt. 4 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.
7.    Przewidywani odbiorcy danych: właściwy terytorialnie urząd gminy.
8.    Każda osoba, ma prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
b)    prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)