herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

GK - Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych / kartograficznych

Wydział Geodezji i Kartografii

Wymagane dokumenty

Wniosek – zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych w pliku Word typu .doc

Wniosek – zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych w pliku typu .pdf

 

1. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych,

2. Operat techniczny zawierający zbiory danych oraz inne materiały przekazywane do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Komórka organizacyjna

1. Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, pokój nr 15.

2. Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.

Opłaty

Nie dotyczy.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy

Po otrzymaniu zawiadomienia wraz z operatem technicznym czynności weryfikacji wykonywane są niezwłocznie.

Sposób załatwienia sprawy

Operat techniczny po złożeniu podlega weryfikacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:

1) wykonywania pomiarów oraz opracowywania wyników tych pomiarów;

2) kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Pozytywny wynik weryfikacji stanowi podstawę do niezwłocznego przyjęcia przekazanej dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji , przekazana dokumentacja wraz z protokołem podlega zwrotowi wykonawcy.

Wykonawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.

Po uwzględnieniu uwag z protokołu weryfikacji i poprawie dokumentacji jest ona ponownie przedkładana do PODGiK oraz po pozytywnej weryfikacji niezwłocznie przyjmowana do zasobu.

Jeżeli starosta nie uwzględni stanowiska wykonawcy wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do zasobu zbiorów danych oraz innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. 

Podstawa prawna

  1.     Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r.  poz. 1629),
  2.     Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924),
  3.     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada  2011 r. w sprawie standardów technicznych  wykonania  geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych  oraz  opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. nr 263 poz. 1572)

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy przyjęcia do zasobu starosta wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do zasobu zbiorów danych oraz innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

Od decyzji służy prawo odwołania do Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, składane za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

Wszystkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę pod numerem telefonu 24-355-47-21, bądź osobiście w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, w pokoju 15.