Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

ZR - Skargi i wnioski dotyczące Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. w Kutnie

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

Pobierz wniosek w postaci pliku Word .doc

 Pobierz wzór upoważnienia w postaci pliku .pdf

1. Wniosek/Skarga pacjenta,
2. Upoważnienie oraz inne dokumenty mogące pomóc w wyjaśnieniu sprawy (np. karta informacyjna z pobytu w szpitalu)


Komórka organizacyjna

- Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 - parter,
- Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu przy ul. Kościuszki 16, I pietro
  od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30

tel. 24 355-47-39

e-mail: starostwo@powiatkutno.eu


Termin i sposób realizacji

Skarga/wniosek powinna/powinien być załatwiona/y bez zbędnej zwłoki,  sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wydział Zarządu i Rozwoju Powiatu rozpatruje tylko skargi dotyczące działalności i funkcjonowania Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. W przypadku skargi nie dotyczącej działalności i funkcjonowania KSS Sp. z o.o. Wydział przekaże ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni właściwemu do rozpatrzenia organowi, zawiadamiając o tym równocześnie skarżącego lub wskaże mu organ właściwy.


KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn.zm.) informuję, że
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, w związku z wykonywaniem zadań publicznych, jest Starosta Kutnowski  (Powiat Kutnowski Regon: 611016146)
Miejsca zbierania i przetwarzania danych osobowych:
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16
99-300 Kutno, ul. S.Staszica 27
99-300 Kutno, ul. Oporowska 7
99-300 Kutno, ul. Szpitalna 7
99-300 Kutno, ul. Kr.Jadwigi 7

2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;

3. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny;

4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r. , poz.922). W tym zakresie może zwrócić się pisemnie do Starosty Kutnowskiego w trybie art. 33 w/w ustawy.