Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

RŚ - Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 


    OPIS SPRAWY

Wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, odbywa się w trybie decyzji administracyjnych wydawanych przez starostę na podstawie wniosku. Organem właściwym do wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji jest starosta z wyłączeniem przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych oraz przedsięwzięć i zdarzeń, o których mowa w art. 378 ust.2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).

Rodzaje instalacji, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881).

Zwolnienie z posiadania pozwolenia dla w/w instalacji nie wyklucza obowiązku ich zgłoszenia organowi ochrony środowiska na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Postępowanie zakończone jest decyzją - pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
Warunkiem uzyskania dla decyzji klauzuli ostateczności jest brak odwołania w terminie przewidzianym do jego złożenia - tj. 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

KOGO DOTYCZY

 •     Prowadzącego instalację emitującą gazy lub pyły do powietrza;
 •     Podmiotu, który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną część, i przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń dotyczących tej instalacji;
 •     Podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji.

    WYMAGANE DOKUMENTY

Stosownie do art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

 1.     oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;lub oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodniez przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b ustawy Prawo Ochrony Środowiska
 2.     adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 3.     informację o tytule prawnym do instalacji;
 4.     informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 5.     ocenę stanu technicznego instalacji;
 6.     informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 7.     opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 8.     blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 9.     informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 10.     wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych,w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia; lub warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
 11.     informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
 12.     informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
 13.     wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;
 14.     zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
 15.     proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań;
 16.     proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
 17.     deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie; lub deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji; lub deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a ustawy Prawo ochrony środowiska;
 18.     czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

Informacje, o których mowa:

 •     w pkt 10 powinny zawierać - określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy,
 •     w pkt 16 powinny wskazywać - usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji

w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, oprócz w/w informacji, powinien zawierać także:

 1.     czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;
 2.     określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;
 3.     opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z późn. zm.);
 4.     określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;
 5.     aktualny stan jakości powietrza;
 6.     określenie warunków meteorologicznych;
 7.     wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12 ustawy Prawo ochrony środowiska, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Do wniosku należy dołączyć:

 1.     dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną),
 2.     streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 3.     kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z kopią załączników, o ile taka decyzja była wymagana, albo kopię takiej decyzji, jeżeli została wydana, w przypadku, o którym mowa w art. 184 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 


Komórka organizacyjna

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty przyjmowane są w kancelarii Starostwa, na parterze siedziby Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16  lub przesłane pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, pokój nr 43, tel. 24 355-47-60.


Opłaty

Za pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:

 •     w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2 – 2011,00 zł*,
 •     w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506,00 zł*,
 •     pozostałe – 506,00 zł*.

* Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 783) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (złożenia wniosku). Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330) składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem sytuacji gdy podmiot, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej zażąda jego zwrotu (po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej datę złożenia wniosku potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego).

W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego opłata wynosi 150 % stawki określonej odpowiednio w pkt 1, 2 albo 3.

Należną opłatę skarbową uiszcza się:

 •     w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno lub
 •     przelewem na konto Urzędu Miasta Kutno, nr: 26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

Dokonując wpłaty należy podać właściwą adnotację.


Termin i sposób realizacji

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) do miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Podstawa prawna

Art. 181 ust. 1, pkt. 2, art. 184, art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pisemne odwołania należy składać osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. T. Kościuszki 16 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. T. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł i dołączyć dowód jej wniesienia do składanych dokumentów.