Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

RŚ - Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

Wytwarzanie odpadów z instalacji wymaga pozwolenia. Organem właściwym do wydania  pozwolenia na wytwarzanie odpadów z instalacji jest starosta z wyłączeniem przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych oraz przedsięwzięć i zdarzeń na terenach, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).

Stosownie do art. 184 ustawy Prawo ochrony środowiska  - wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, składany przez podmiot prowadzący eksploatację instalacji powodującej wytwarzanie odpadów, powinien zawierać:

zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 184 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska:

 1.     oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2.     adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (wraz ze wskazaniem numeru ewidencyjnego działki);
 3.     informację o tytule prawnym do instalacji;
 4.     informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 5.     ocenę stanu technicznego instalacji;
 6.     informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 7.     opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 8.     blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 9.     informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 10.     wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 11.     proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
 12.     deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 13.     deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 14.     deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a; (tj. w przypadku wniosku składanego przez podmiot podejmujący realizację nowej instalacji)
 15.     czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

dodatkowo, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 184 ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska:

 1.     numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 2.     wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości (odpadom należy przypisać  kody określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) oraz zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) i rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.;
 3.     określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 4.     wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 5.     opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; (tu należy także zadeklarować, czy odpady przekazywane będą do zbierania, odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadającym zezwolenie na gospodarowanie danego rodzaju odpadami)
 6.     wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.(m.in.:
 •     należy przedstawić informację o posiadanym tytule prawnym do miejsca, gdzie odpady będą magazynowane;
 •     należy wykazać, że sposób magazynowania zabezpieczy przed mieszaniem się odpadów różnego rodzaju, rozprzestrzenianiem się odpadów oraz przed przenikaniem zanieczyszczeń z odpadów do środowiska
 •     należy uwzględnić dodatkowe wymagania dla magazynowania odpadów, jeżeli takie zostały określone dla danego rodzaju odpadów w przepisach szczególnych – np. oleje odpadowe, odpady medyczne, odpady weterynaryjne;
 •     należy przedstawić miejsca magazynowania odpadów na planie sytuacyjnym),

Uwaga! - Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 Prawa ochrony środowiska, tj.:

Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

 •     stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
 •     efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
 •     zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
 •     stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;
 •     rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
 •     wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;
 •     postęp naukowo-techniczny.

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:

 1.     dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną),
 2.     streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 3.     kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z kopią załączników, o ile taka decyzja była wymagana, albo kopię takiej decyzji, jeżeli została wydana, w przypadku, o którym mowa w art. 184 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 


Komórka organizacyjna


    KOGO  DOTYCZY

Wytwórcy odpadów eksploatującego instalację, w wyniku której wytwarzane są odpady o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych, lub o masie powyżej
5 000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

    MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty przyjmowane są w kancelarii Starostwa, na parterze siedziby Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16  lub przesłane pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul.  Kościuszki 16, 99-300 Kutno.

    JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, pokój nr 43, tel. 24 355-47-60.


Opłaty

Za pozwolenie na wytwarzanie odpadów:

 •     w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2 – 2011,00 zł*,
 •     w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców – 506,00 zł*,
 •     pozostałe – 506,00 zł*.

*Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 783) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę skarbową wpłaca się

z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (złożenia wniosku). Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330) składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem sytuacji gdy podmiot, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej zażąda jego zwrotu (po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej datę złożenia wniosku potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego).
W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego opłata wynosi 150 % stawki określonej odpowiednio w pkt 1,2 albo 3.
Należną opłatę skarbową uiszcza się:

 •     w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie, przy ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno  lub
 •     przelewem na konto Urzędu Miasta Kutno, nr: 26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

Dokonując wpłaty należy podać właściwą adnotację.


Termin i sposób realizacji


    TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) do miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

    SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Formularz wniosku można otrzymać w Wydziale Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, pok. 43.
2. Formularz wniosku można pobrać na stronie www.kutno.eboi2.alfatv.pl/dokumenty


Podstawa prawna

 

 •     Art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.)
 •     Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1923).

 


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pisemne odwołania należy składać osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. T. Kościuszki 16 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. T. Kościuszki 16.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania;

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł i dołączyć dowód jej wniesienia do składanych dokumentów