Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

RŚ - Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

OPIS SPRAWY
Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,  jest starosta z wyłączeniem przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, oraz przedsięwzięć i zdarzeń, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
Prowadzący w/w instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w istotny sposób można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Sprzeciw jest wnoszony, jeżeli:
1)  eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska;
2)  instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art.. 76 ust. 1 – 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska

Prowadzący w/w instalacje jest obowiązany także do przedłożenia organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacji o:

1)  rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
2)  zakończeniu eksploatacji instalacji,
3)  zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa ust. 2 i 2b , albo objętych oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2 c w art. 152 ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Przedmiotowe informacje należy przedłożyć organowi ochrony środowiska w terminie 14 dni od dnia wystąpienia ww. zdarzeń wymienionych w pkt 1)-3).

W przypadku wprowadzenia w instalacji zmiany mającej charakter istotnej zmiany należy dokonać ponownego zgłoszenia instalacji (art. 152 ust. 6 pkt 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska).

Informacje zawarte w zgłoszeniu oraz o których mowa w art. art. 152 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska , prowadzący instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych, przedkłada także państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

KOGO DOTYCZY
Prowadzącego instalacje wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwzględnieniem zmiany zawartej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 roku.  

WYMAGANE DOKUMENTY
Stosownie do art. 152 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska zgłoszenie instalacji winno zawierać:
1.  oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
2.  adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
3.  rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
4.  czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
5.  wielkość i rodzaj emisji,
6.  opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,
8.  w przypadku instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne w zgłoszeniu należy ująć szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.
9.  w przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, zgłoszenie zawiera ponadto informacje o:
9.1  sektorze, w którym działa dane źródła spalania paliw lub zakład, w którym źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);

9.2  numerze REGON prowadzącego instalację;

9.3  nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;

 9.4  rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska są zróżnicowane standardy emisyjne;

9.5 rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska są zróżnicowane standardy emisyjne;

9.6  obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;

9.7  dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana – dowód na to, że użytkowane źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 roku albo po dniu 19 grudnia 2018 roku;

9.8 przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach. W przypadku, o którym mowa w art. 152 ust. 2c ustawy – Prawo ochrony środowiska, do wniosku należy dołączyć oświadczenie  o nieprzekraczaniu użytkowania odpowiednio 1000 lub 500 godzin w roku.

 


Komórka organizacyjna

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, pokój nr 44, tel. 355-47-53.


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty przyjmowane są w kancelarii Starostwa, na parterze siedziby Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. T. Kościuszki 16  lub przesłane pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie ul. T. Kościuszki 16.99-300 Kutno.

 


Opłaty

Od przyjęcia zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko – 120,00 zł *


* Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (doręczenia organowi zgłoszenia instalacji). Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem sytuacji gdy podmiot, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej zażąda jego zwrotu (po uprzednim dokonaniu na jego odwrocie adnotacji określającej datę złożenia wniosku potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego).


Należną opłatę skarbową uiszcza się:
•    w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno
lub
•    przelewem na konto Urzędu Miasta Kutno,

     nr: 26 2030 0045 1110 0000 0158 3550


Dokonując wpłaty należy podać właściwą adnotację.

 


Termin i sposób realizacji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
1.  Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - do miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia doręczenia zgłoszenia, z zastrzeżeniem pkt 2.
2.  W przypadku zgłoszenia dotyczącego źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, w terminie do 30 dni od dnia jego doręczenia, informuje w formie pisemnej prowadzącego instalację o przyjęciu zgłoszenia oraz wszczyna z urzędu postępowanie o wydanie decyzji ustalającej  wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji tej instalacji (art. 154 ust. 1a ustawy – Prawo ochrony środowiska).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Formularz wniosku można otrzymać w Wydziale Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, pok. 44.
2. Formularz wniosku można pobrać na stronie www.kutno.eboi2.alfatv.pl/dokumenty

 


Podstawa prawna

Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  - Prawo ochrony środowiska


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, zmienione rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 30 listopada 2017 r..
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

 


Tryb odwoławczy

Od decyzji (sprzeciwu do zgłoszenia) przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pisemne odwołania należy składać osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul.  Kościuszki 16, 99-300 Kutno.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów zgłaszający instalację zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie zgłoszenia instalacji bez rozpoznania.
W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł i dołączyć dowód jej wniesienia do składanych dokumentów.
Organ stosownie do art. 154 ust. 1 cyt. ustawy może ustalić, w drodze decyzji, wymagania  w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione  koniecznością ochrony środowiska, a w przypadku  źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia ustala obligatoryjnie w drodze decyzji wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji tej instalacji.