herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

RT - Wniosek o udzielenie/ zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydział Komunikacji i Transportu ( transport samochodowy )

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

Wypełniony formularz wniosku oraz następujące dokumenty:

1) Kserokopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji

2) Informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu;

3) Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;

4) Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;

5) Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 22 b Ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.) przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych nie później niż 14 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Kutnie

Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Królowej Jadwigi 7

99-300 Kutno

Opłaty

Wszelkie opłaty niezbędne do wydania zezwolenia można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie na ulicy Królowej Jadwigi 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.

Opłata za wydanie zezwolenia:

                                                         Obszar powiatu

Do 1 roku    250,00 zł

Do 2 lat      300,00 zł

Do 3 lat      350,00 zł

Do 4 lat      450,00 zł

Do 5 lat      550,00 zł

Dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej opłaty jak za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

 

1.      Za zmianę zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie

zezwolenia.

2.      Za wydanie wypisu z zezwolenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku

o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

3.      Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

4.      Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

5.      Za wydanie wypisu z zezwolenia, na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

6.      Za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności

niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

7.      Za wydanie wtórnika zezwolenia w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

8.      Za przedłużenie ważności zezwolenia, pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia

 

Numer rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę komunikacyjną:
 

18 1240 3190 1111 0010 3126 4090

 

17 zł - za pełnomocnictwo wymagane w przypadku, gdy strona nie może osobiście stawić się w urzędzie.

Numer rachunku bankowego na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową:

Urząd Miasta Kutna

Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18

99-300 Kutno

26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

Pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej, jeżeli jest udzielone małżonkowi, rodzeństwu, wstępnemu lub zstępnemu.

Podstawa prawna

  1.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.);
  2.     Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.);
  3.     Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz.U. 2018 r., poz. 2016 ze zm.);
  4.     Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy ( Dz.U. 2012 poz. 451);
  5.     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013 poz. 916).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Dodatkowe informacje, uwagi

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji i Transportu w Kutnie.

Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:

1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Powiat Kutnowski, siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16, Regon: 611016146
Starosta - organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
Zarząd Powiatu – organ wykonawczy.
Rada Powiatu – organ stanowiący i kontrolny.
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie – abi@powiatkutno.eu
3.    Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO- w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4.    Celem gromadzenia danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym tj. udzielenie zezwolenia/ licencji, podawanie danych ma charakter obligatoryjny.
5.    Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
6.    Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustawy wskazanej w pkt. 4 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.
7.    Przewidywani odbiorcy danych: strona postępowania oraz na żądanie - inne organy.
8.    Każda osoba, ma prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
b)    prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)