herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

RT - Wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy

Wydział Komunikacji i Transportu ( transport samochodowy )

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

Wypełniony formularz wniosku oraz następujące dokumenty:

   1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.;
    2. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:

           a) markę, typ,

           b) rodzaj/przeznaczenie,

           c) numer rejestracyjny,

           d) kraj rejestracji

           e) numer VIN

           f) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Kutnie

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. T. Kościuszki 16
99-300 Kutno

Opłaty

Wszelkie opłaty niezbędne do wydania dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie
na ulicy Królowej Jadwigi 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.

Opłata za wydanie wypisu z licencji: 11 % opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

Numer rachunku bankowego,  na który można dokonać przelewu za opłatę komunikacyjną:

18 1240 3190 1111 0010 3126 4090

17 zł - za pełnomocnictwo wymagane w przypadku, gdy strona nie może osobiście stawić się w urzędzie.

Numer rachunku bankowego na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową:

Urząd Miasta Kutna

Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18

99-300 Kutno

26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

Pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej, jeżeli jest udzielone małżonkowi, rodzeństwu, wstępnemu lub zstępnemu.

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni

Podstawa prawna

 

  1.     Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.);
  2.     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 916).

 

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Załącznik do wniosku:

  wykaz pojazdów

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji i Transportu w Kutnie.

Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:

1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Powiat Kutnowski, siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16, Regon: 611016146
Starosta - organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
Zarząd Powiatu – organ wykonawczy.
Rada Powiatu – organ stanowiący i kontrolny.
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie – abi@powiatkutno.eu
3.    Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO- w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4.    Celem gromadzenia danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia  6 września 2001 r. o transporcie drogowym tj. wydanie zaświadczenia, podawanie danych ma charakter obligatoryjny.
5.    Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
6.    Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustawy wskazanej w pkt. 4 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.
7.    Przewidywani odbiorcy danych: strona postępowania oraz na żądanie - inne organy.
8.    Każda osoba, ma prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
b)    prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)