herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

DR - Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. II oraz III

Wydział Drogownictwa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  Wniosek o wydanie zezwolenia kat. III

  Wniosek o wydanie zezwolenia kat. II

Do wniosku należy załączyć dowód wniesienia opłaty za zezwolenie.

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Kutnie
ul. Tadeusza Kościuszki 16
99-300 Kutno

Opłaty

Wszelkie opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. II bądź kat. III można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie na ulicy Królowej Jadwigi 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.

Zezwolenie kat. II na przejazd pojazdu nienormatywnego: 100 zł na okres 12 miesięcy.

Zezwolenie kat. III na przejazd pojazdu nienormatywnego:
200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 1 miesiąca,
400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.

Numer rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za wydanie zezwolenia:

18 1240 3190 1111 0010 3126 4090

 

17 zł - za pełnomocnictwo wymagane w przypadku, gdy strona nie może osobiście stawić się w urzędzie.

Numer rachunku bankowego na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową:

Urząd Miasta Kutna

Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18

99-300 Kutno

26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

Pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej, jeżeli jest udzielone małżonkowi, rodzeństwu, wstępnemu lub zstępnemu.

Termin i sposób załatwienia

Do 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia

Podstawa prawna

  1.     Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zm.).
  2.     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 366).
  3.     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 629).
  4.     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 764).
  5.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
  6.     Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Zezwolenie kategorii II jest wydawane na wniosek zainteresowanego podmiotu, na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej.

Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy, wskazując w nim:

1) podmiot wykonujący przejazd;

2) pojazd, którym będzie wykonywany przejazd.

Przejazd pojazdu nienormatywnego kat. II nie wymaga pilotowania.

 

Zezwolenie kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na wniosek zainteresowanego podmiotu, na okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy.

Zezwolenia kategorii III przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje także naczelnik urzędu celnego.

Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd, bez wskazania pojazdu, którym przejazd będzie wykonywany.

 

Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:

1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Powiat Kutnowski, siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16, Regon: 611016146
Starosta - organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
Zarząd Powiatu – organ wykonawczy.
Rada Powiatu – organ stanowiący i kontrolny.
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie – abi@powiatkutno.eu
3.    Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO- w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4.    Celem gromadzenia danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, tj. wydanie lub odmowa wydania zezwolenia na przejazd pojazdów ponadnormatywnych, podawanie danych ma charakter obligatoryjny.
5.    Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
6.    Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustawy wskazanej w pkt. 4 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.
7.    Przewidywani odbiorcy danych: osoby fizyczne, podmioty gospodarcze.
8.    Każda osoba, ma prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
b)    prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)