herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

KM - Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w kraju

Wydział Komunikacji i Transportu ( pojazd - rejestracja )

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

 

 1.     Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu;
 2.     Dokument tożsamości – dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem wraz z potwierdzeniem zameldowania (do wglądu) – osoby fizyczne;
 3.     Pełnomocnictwo, jeżeli sprawy związane z rejestracją pojazdu załatwia pełnomocnik;
 4.     Dowód własności pojazdu;
 5.     Karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 6.     Dowód rejestracyjny pojazdu;
 7.     Tablice rejestracyjne pojazdu;
 8.     Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej za rejestrację pojazdu;
 9.     Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Kutnie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Królowej Jadwigi 7
99-300 Kutno

Opłaty

Wszelkie opłaty niezbędne do rejestracji pojazdu można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ulicy Królowej Jadwigi 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.

Opłaty komunikacyjne

Pozwolenie  czasowe                        13,50 zł

Tablica rejestracyjna motorowerowa    30,00 zł

Tablica rejestracyjna motocyklowa      40,00 zł

Tablice rejestracyjne samochodowe     80,00 zł

Tablice rejestracyjne indywidualne samochodowe    1000.00 zł

Tablica rejestracyjna indywidualna motocyklowa       500.00 zł

Tablica rejestracyjna do przyczepy    40,00 zł

Komplet nalepek legalizacyjnych      12,50 zł

Nalepka kontrolna na szybę pojazdu    18,50 zł

Dowód  rejestracyjny    54,00 zł

Tymczasowe tablice samochodowe    30,00 zł

Tymczasowa tablica motocyklowa    12,00 zł

Tymczasowa tablica motorowerowa    12,00 zł

Karta pojazdu    75,00 zł


Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę komunikacyjną:
18 1240 3190 1111 0010 3126 4090

Opłata ewidencyjna

Dowód rejestracyjny    0,50zł

Pozwolenie czasowe    0,50zł

Karta pojazdu    0,50zł

Nalepka kontrolna    0,50zł

Zalegalizowane tablice rejestracyjne    0,50zł


Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę ewidencyjną:

54 1240 3190 1111 0010 3126 5576

 

Opłata skarbowa
17,00 zł za pełnomocnictwo;

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową
26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

Urząd Miasta Kutna
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18
99-300 Kutno

Dowód wpłaty powinien zawierać cechę identyfikacyjną pojazdu (nr VIN albo nr nadwozia, podwozia lub ramy).

 

Podstawa prawna

 1.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.);
 2.     Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.);
 3.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000);
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 z poźn. zm.);

 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1088 z poźn. zm.) .

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Dodatkowe informacje, uwagi

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa:

 •     jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu;
 •     jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 punkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Komunikacji i Transportu w Kutnie

Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:

1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Powiat Kutnowski, siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16, Regon: 611016146
Starosta - organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
Zarząd Powiatu – organ wykonawczy.
Rada Powiatu – organ stanowiący i kontrolny.
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie – abi@powiatkutno.eu
3.    Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO- w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4.    Celem gromadzenia danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami tj. wydanie uprawnień do kierowania pojazdami, podawanie danych ma charakter obligatoryjny.
5.    Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
6.    Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustawy wskazanej w pkt. 4 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.
7.    Przewidywani odbiorcy danych: Minister właściwy do spraw informatyzacji (CEPIK), strony postępowania oraz na żądanie - inne organy.
8.    Każda osoba, ma prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
b)    prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)