Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

KM - Wyrejestrowanie pojazdu na stałe

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 

 1.     Wniosek właściciela o wyrejestrowanie pojazdu;
 2.     Dokument tożsamości – dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem wraz z potwierdzeniem zameldowania (do wglądu) – osoby fizyczne;
 3.     Pełnomocnictwo, jeżeli sprawy związane z wyrejestrowaniem pojazdu na stałe załatwia pełnomocnik;
 4.     Dowód rejestracyjny pojazdu;
 5.     Karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 6.     Tablice rejestracyjne;
 7.     Dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo oraz decyzje;
 8.     OC
 9.     W zależności od przyczyny wyrejestrowania:

        a. Przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
        b. Kradzież pojazdu – stosowne oświadczenie właściciela złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, stosowne zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu;
        c. Wywóz pojazdu z kraju – dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicą i stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub kopię dokumentów potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą;
        d. Udokumentowana trwała i zupełna utrata posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności – dokument potwierdzający wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz miasta na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w mieście;
       e. Przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
        f. Wycofania pojazdu z obrotu - dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obrotu, w przypadku, o którym mowa w art. 70g ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (PoRD), albo dokument potwierdzający odkupienie pojazdu wycofanego z obrotu, w przypadku, o którym mowa w art. 70g ust. 3 ustawy PoRD , albo kopię decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 70g ust. 4 ustawy PoRD, poświadczoną przez organ ją wydający.

 

 

Pojazdy wycofane z obrotu nie mogą być ponownie wprowadzone do obrotu - art. 70g ust. 5 ustawy PoRD.

 

Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 74, poz. 634)   wprowadziło możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną.

W celu złożenia dokumentów drogą elektroniczną należy wypełnić formularz, który dostępny jest na portalu PWPW po zarejestrowaniu się na stronie https://esp.pwpw.pl . Na tej stronie dostępne są również szczegółowe instrukcje dla interesanta.

Opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajduje się na stronie: https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help.


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Kutnie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Królowej Jadwigi 7
99-301 Kutno


Opłaty

Wszelkie opłaty niezbędne do rejestracji pojazdu można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ulicy Królowej Jadwigi 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.


Opłata skarbowa
17,00 zł za pełnomocnictwo;
10,00 zł za wydanie decyzji.

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową
26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

Urząd Miasta Kutna
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18
99-300 Kutno

Dowód wpłaty powinien zawierać cechę identyfikacyjną pojazdu (nr VIN albo nr nadwozia, podwozia lub ramy).


Podstawa prawna

 1.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) ;
 2.     Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.);
 3.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923);
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 z poźn.zm.);

 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 październik 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2130.) .


Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zgodnie z art. 79 ust. 3a ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dniem 1 stycznia 2016 r. w przypadku otrzymania informacji od organu właściwego do rejestracji pojazdów państwa członkowskiego, innego niż Rzeczpospolita Polska, o zarejestrowaniu pojazdu pochodzącego z Polski, organ rejestrujący dokonuje wyrejestrowania pojazdu z urzędu

Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:

 •     odzyskanego po kradzieży,
 •     zabytkowego,
 •     mającego co najmniej 25 lat, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji,
 •     wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.


Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa:

 •     jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu;
 •     jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 punkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Dokumenty w języku obcym dołączone do wniosku należy przedstawić wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.


Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu w Kutnie

 

Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Starosta Kutnowski

siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16
Kontakt: tel: 24/ 355-47-80, e-mail: starostwo@powiatkutno.eu

2.    Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abi@powiatkutno.eu lub listownie na powyżej wskazany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
3.    Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO - w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4.    Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przepis prawa.
5.    Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest rejestracja pojazdów, wyrejestrowanie, przyjmowanie zgłoszeń zmian zarejestrowanego pojazdu tj. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
6.    Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
7.    Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustaw wskazanych w pkt. 5 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.
W przypadku rejestrowania/ wyrejestrowania/ zgłoszeń dot. zmian pojazdu – 10 lat (BE10).
8.    Przewidywani odbiorcy danych:
a)    upoważnieni pracownicy Administratora,
b)    podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora np. w zakresie obsługi informatycznej lub obsługi prawnej,
c)    podmioty uprawnione do kontroli,
d)    Minister właściwy do spraw informatyzacji,
e)    Inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa – na żądanie na podstawie art. 80 cd ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
9.    Każda osoba, ma prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
b)    otrzymania kopii na zasadach wskazanych w art. 15 ust 3 i 4 RODO,
c)    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się   z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
d)    ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
e)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.
10.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia wniosku i zarejestrowania/ wyrejestrowania/zgłoszenia dot. zmiany zarejestrowanego pojazdu.
11.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
12.    Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)