herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

KM -Przyjmowanie zgłoszeń o zmianie stanu faktycznego pojazdu wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

Wydział Komunikacji i Transportu ( pojazd - rejestracja )

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany stanu faktycznego wynika:

Ze zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu niepowodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestracyjnego.

Załączniki:

 1.     Dowód rejestracyjny;
 2.     Tablice rejestracyjne;
 3.     Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

Z wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym.

Załączniki:

 1.     Dowód własności podwozia lub ramy;
 2.     Dowód odprawy celnej przewozowej; jeżeli podwozie lub rama została sprowadzona z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE;
 3.     Dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 4.     Dowód rejestracyjny pojazdu;
 5.     Karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 6.     Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego.

Z wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu.

Załączniki:

 1.     Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów;
 2.     Dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie;
 3.     Dowód rejestracyjny pojazdu;
 4.     Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

W przypadku zgłoszenia przez właściciela pojazdu wniosku o zmianę danych technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi, zawartych w dowodzie rejestracyjnym, wynikające ze zmiany właściwych, określonych w przepisach warunków technicznych.

Załączniki:

 1.     Dowód rejestracyjny pojazdu;
 2.     Oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi;
 3.     Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

Z braku miejsc na badanie techniczne.

Załączniki:

 1.     Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego;
 2.     Dowód rejestracyjny pojazdu;
 3.     Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu powodującej zmianę właściwości miejscowej organu rejestracyjnego, zastosowanie mają przepisy jak w przypadku rejestracji pojazdu.

 

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Kutnie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Królowej Jadwigi 7
99-301 Kutno

Opłaty

Wszelkie opłaty niezbędne do rejestracji pojazdu można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ulicy Królowej Jadwigi 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.

Opłaty komunikacyjne

Pozwolenie  czasowe    18,50 zł

Tablica rejestracyjna motorowerowa    30,00 zł

Tablica rejestracyjna motocyklowa    40,00 zł

Tablice rejestracyjne samochodowe    80,00 zł

Tablice rejestracyjne indywidualne samochodowe    1000,00 zł

Tablica rejestracyjna indywidualna motocyklowa    500,00 zł

Tablica rejestracyjna do przyczepy    40,00 zł

Komplet nalepek legalizacyjnych    12,50 zł

Nalepka kontrolna na szybę pojazdu    18,50 zł

Dowód  rejestracyjny    54,00 zł

Tymczasowe tablice samochodowe    30,00 zł

Tymczasowa tablica motocyklowa    12,00 zł

Tymczasowa tablica motorowerowa    12,00 zł

Karta pojazdu    75,00 zł

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę komunikacyjną:
18 1240 3190 1111 0010 3126 4090


Opłata ewidencyjna

Dowód rejestracyjny    0,50 zł

Pozwolenie czasowe    0,50 zł

Karta pojazdu    0,50 zł

Nalepka kontrolna    0,50 zł

Zalegalizowane tablice rejestracyjne    0,50 zł

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę ewidencyjną:
54 1240 3190 1111 0010 3126 5576


Opłata skarbowa
17,00 zł za pełnomocnictwo;

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową
26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

Urząd Miasta Kutna
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18
99-300 Kutno

Dowód wpłaty powinien zawierać cechę identyfikacyjną pojazdu (nr VIN albo nr nadwozia, podwozia lub ramy).

Podstawa prawna

 1.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) ;
 2.     Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.);
 3.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000);
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 z poźn.zm.);

 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1088 z poźn.zm.).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Dodatkowe informacje, uwagi

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa:

 • jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu;
 • jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 punkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

 

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Komunikacji i Transportu w Kutnie

Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:
1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Powiat Kutnowski, siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16, Regon: 611016146
Starosta - organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
Zarząd Powiatu – organ wykonawczy.
Rada Powiatu – organ stanowiący i kontrolny.
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie – abi@powiatkutno.eu
3.    Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO- w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4.    Celem gromadzenia danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  tj. przyjęcie zgłoszenia zmian dot. zarejestrowanego pojazdu, podawanie danych ma charakter obligatoryjny.
5.    Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
6.    Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustawy wskazanej w pkt. 4 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.
7.    Przewidywani odbiorcy danych: Minister właściwy do spraw informatyzacji (CEPIK), strony postępowania oraz na żądanie - inne organy.
8.    Każda osoba, ma prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
b)    prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)