Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

KM - Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 

 1. Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu;
 2. Dokument tożsamości – dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem wraz z potwierdzeniem zameldowania (do wglądu) – osoby fizyczne;
 3. Pełnomocnictwo, jeżeli sprawy związane z rejestracji pojazdu załatwia pełnomocnik;
 4. Dowód własności pojazdu;
 5. Dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany za granicą (część I i II w przypadku krajów członkowskich UE przewidujący taki wzór tych dokumentów) lub w przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie;
 6. Tablice rejestracyjne lub stosowne oświadczenie o ich braku;
 7. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowód. rejestracyjny  pojazdu  lub  inny  dokument  wydany  przez  właściwy  organ  państwa  członkowskiego,  potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
 8. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny” podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacji L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
 9. Dowód odprawy celnej przewozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami-adnotacja na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdu, określającą datę, numer dokumentu określonego przepisami prawa celnego potwierdzającego spełnienie formalności celnych oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej;
 10. Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej za rejestrację pojazdu;
 11. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Kutnie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Królowej Jadwigi 7
99-300 Kutno


Opłaty

Wszelkie opłaty niezbędne do rejestracji pojazdu można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ulicy Królowej Jadwigi 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.

Opłaty komunikacyjne

Pozwolenie  czasowe    18,50 zł

Tablica rejestracyjna motorowerowa    30,00 zł

Tablica rejestracyjna motocyklowa    40,00 zł

Tablice rejestracyjne samochodowe    80,00 zł

Tablice rejestracyjne indywidualna samochodowe    1000.00 zł

Tablica rejestracyjna indywidualne motocyklowa    500.00 zł

Tablica rejestracyjna do przyczepy    40,00 zł

Tablice rejestracyjne samochodowe na wywóz pojazdu  za granicę  111,00 zł

Komplet nalepek legalizacyjnych    12,50 zł

Dowód  rejestracyjny    54,00 zł

Tymczasowe tablice samochodowe    30,00 zł

Tymczasowa tablica motocyklowa    12,00 zł

Tymczasowa tablica motorowerowa    12,00 zł


Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę komunikacyjną:
18 1240 3190 1111 0010 3126 4090

 

Opłata skarbowa
17,00 zł za pełnomocnictwo;

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową
26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

 

Urząd Miasta Kutna
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18
99-300 Kutno

Dowód wpłaty powinien zawierać cechę identyfikacyjną pojazdu (nr VIN albo nr nadwozia, podwozia lub ramy).


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 988);
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.Dz. U. z 2021 r., poz. 1923);
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1847);
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022r., poz. 1849.) .

 


Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Dodatkowe informacje, uwagi

Czasowej rejestracji pojazdu (sprowadzonego z zagranicy) z urzędu organ rejestrujący możne dokonać pomimo braku dołączonych do wniosku o rejestrację poniżej wymienionych dokumentów:

 1.     Dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
 2.     Dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;

Dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.

Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.

Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się na okres nieprzekraczający 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu w Kutnie


Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa:

 •     jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu;
 •     jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 punkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Dokumenty w języku obcym dołączone do wniosku należy przedstawić wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

UWAGA!

Z dniem 1 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana stanu prawnego w zakresie opłaty recyklingowej – opłata ta została zniesiona  na mocy ustawy z dnia 2 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 933):
a) dla pojazdów, które zostały wprowadzone na teren kraju po dniu 1 stycznia 2016 r. nie ma obowiązku wnoszenia opłaty recyklingowej;
b) dla pojazdów wprowadzonych na teren kraju do końca 2015 r. opłata recyklingowa nadal jest wymagana na zasadach obowiązujących do końca 2015 r. i dotyczy osób fizycznych i przedsiębiorców.

Dla oceny, czy w odniesieniu do danego pojazdu jest czy nie jest wymagana opłata recyklingowa, kluczowe znaczenie ma dzień wprowadzenia pojazdu na teren kraju.

 

Numer rachunku bankowego na który można dokonać opłatę recyklingową za wprowadzenie pojazdu na terytorium kraju.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
BGK III Oddział w Warszawie: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
Dowód wpłaty (musi zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu: nr VIN albo nr nadwozia, podwozia lub ramy).

 

Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Starosta Kutnowski

siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16
Kontakt: tel: 24/ 355-47-80, e-mail: starostwo@powiatkutno.eu

2.    Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abi@powiatkutno.eu lub listownie na powyżej wskazany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
3.    Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO - w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4.    Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przepis prawa.
5.    Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest rejestracja pojazdów, wyrejestrowanie, przyjmowanie zgłoszeń zmian zarejestrowanego pojazdu tj. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
6.    Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
7.    Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustaw wskazanych w pkt. 5 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.
W przypadku rejestrowania/ wyrejestrowania/ zgłoszeń dot. zmian pojazdu – 10 lat (BE10).
8.    Przewidywani odbiorcy danych:
a)    upoważnieni pracownicy Administratora,
b)    podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora np. w zakresie obsługi informatycznej lub obsługi prawnej,
c)    podmioty uprawnione do kontroli,
d)    Minister właściwy do spraw informatyzacji,
e)    Inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa – na żądanie na podstawie art. 80 cd ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
9.    Każda osoba, ma prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
b)    otrzymania kopii na zasadach wskazanych w art. 15 ust 3 i 4 RODO,
c)    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się   z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
d)    ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
e)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.
10.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia wniosku i zarejestrowania/ wyrejestrowania/zgłoszenia dot. zmiany zarejestrowanego pojazdu.
11.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
12.    Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)