herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

KM - Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego

Wydział Komunikacji i Transportu ( pojazd - rejestracja )

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

 

 1.     Wniosek;
 2.     Dokument tożsamości – dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem wraz z potwierdzeniem zameldowania (do wglądu);
 3.     Pełnomocnictwo jeżeli sprawy związane z wymianą dowodu rejestracyjnego załatwia pełnomocnik;
 4.     Dowód rejestracyjny;
 5.     Karta pojazdu jeżeli była wydana;
 6.     Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu;
 7.     Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający pełnomocnictwo.

 

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Kutnie

Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Królowej Jadwigi 7

99-300 Kutno

Opłaty

Wszelkie opłaty niezbędne do rejestracji pojazdu można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ulicy Królowej Jadwigi 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30

 

 

Opłaty komunikacyjne

 

Pozwolenie  czasowe na wniosek właściciela pojazdu    18,50 zł

Dowód  rejestracyjny    54,00 zł

 

Nr rachunku bankowego na który można dokonać przelewu za opłatę komunikacyjną:

18 1240 3190 1111 0010 3126 4090

 

Opłata ewidencyjna

 

Dowód rejestracyjny    0,50zł

Pozwolenie czasowe    0,50zł

 

Nr rachunku bankowego na który można dokonać przelewu za opłatę ewidencyjną:

54 1240 3190 1111 0010 3126 5576

 

Opłata skarbowa

 

17,00 zł za pełnomocnictwo;

 

Nr rachunku bankowego na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową

26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

 

Urząd Miasta Kutna

Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18

99-300 Kutno

 

Dowód wpłaty powinien zawierać cechę identyfikacyjną pojazdu (nr VIN albo nr nadwozia, podwozia lub ramy).

Podstawa prawna

 1.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.);
 2.     Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.);
 3.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.Dz. U. z 2019 r., poz. 1000);
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 z poźn.zm.);

 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1088 z poźn. zm.).

Dodatkowe informacje, uwagi

Jeśli w dowodzie rejestracyjnym upłynął termin następnego badania technicznego pojazdu organ rejestrujący zatrzymuje dotychczasowy dowód rejestracyjny i na wniosek właściciela może wydać pozwolenie czasowe dopuszczające pojazd do ruchu przed otrzymaniem stałego dowodu rejestracyjnego.

 

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa:

 

 •     jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu;
 •     jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 punkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej

Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:
1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Powiat Kutnowski, siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16, Regon: 611016146
Starosta - organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
Zarząd Powiatu – organ wykonawczy.
Rada Powiatu – organ stanowiący i kontrolny.
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie – abi@powiatkutno.eu
3.    Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO- w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4.    Celem gromadzenia danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  tj. przyjęcie zgłoszenia zmian dot. zarejestrowanego pojazdu, podawanie danych ma charakter obligatoryjny.
5.    Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
6.    Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustawy wskazanej w pkt. 4 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.
7.    Przewidywani odbiorcy danych: Minister właściwy do spraw informatyzacji (CEPIK), strony postępowania oraz na żądanie - inne organy.
8.    Każda osoba, ma prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
b)    prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)