Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

KM- Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu.pdf

 

Do wniosku o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy należy załączyć:

1. Dokumenty potwierdzające posiadanie prawa jazdy:

-  kat. A co najmniej przez okres 2 lat w przypadku ubiegania się o uprawnienia w zakresie kat. A,

- kat. B co najmniej przez okres 2 lat w przypadku ubiegania się o uprawnienia w zakresie kat. B,

- kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii /bądź co najmniej 5 letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kat. C i C+E dot. kandydata na instruktora w zakresie prawa jazdy kat. C i C+E/,

- kat. T co najmniej przez okres 2 lat- dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. T.

2. Zaświadczenie  o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów.

3. Ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora.

4. Ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.

5. Informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

6. Fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

7. Dowód wpłaty za wpis do ewidencji instruktorów oraz za egzamin kandydata na instruktora.


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Kutnie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Królowej Jadwigi 7
99-300 Kutno


Opłaty

Opłata za wpis do ewidencji instruktorów: 50 zł

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ulicy Królowej Jadwigi 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30, bądź

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę komunikacyjną:
18 1240 3190 1111 0010 3126 4090

 

Opłata skarbowa
17,00 zł za pełnomocnictwo;

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową
26 2030 0045 1110 0000 0158 3550
Urząd Miasta Kutna
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18
99-300 Kutno

 


Termin i sposób realizacji

Po zlożeniu kompletnego wniosku oraz jego weryfikacji, Starosta Kutnowski kieruje wnioskodawcę na egzamin przeprowadzany przed Komisją Egzaminacyjną Wojewody Łódzkiego. Wpis następuje w  drodze decyzji administracyjnej do 30 dni od daty otrzymania informacji o zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Instruktorowi zostaje przypisany numer ewidencyjny oraz zostaje wydana legitymacja w zakresie zdobytych uprawnień.


Podstawa prawna

  1.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz 2000).
  2.     Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 622).
  3.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. z 2019 r., poz.1200),

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego.


Dodatkowe informacje, uwagi

Instruktor jest obowiązany:
1) przekazywać staroście:
a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
b) informację o zmianie danych w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
2) corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego,
3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego,
4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;
5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
6) posiadać w czasie prowadzenia zajęć praktycznych legitymację instruktora oraz okazywać ją na żądanie uprawnionego podmiotu.
 
Obowiązek uczestniczenia w warsztatach doskonalenia zawodowego nie dotyczy osoby, która uzyskała po raz pierwszy uprawnienia instruktora w tym samym roku, w którym byłaby obowiązana w nich uczestniczyć.
 

Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Starosta Kutnowski

siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16
Kontakt: tel: 24/ 355-47-80, e-mail: starostwo@powiatkutno.eu

2.    Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abi@powiatkutno.eu lub listownie na powyżej wskazany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
3.    Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO - w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4.    Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przepis prawa.
5.    Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy lub wykładowców tj. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
6.    Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
7.    Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustawy wskazanej w pkt. 5 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.
W przypadku w/w dokumentacji – 10 lat (BE10)
8.    Przewidywani odbiorcy danych:
a)    upoważnieni pracownicy Administratora,
b)    podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora np. w zakresie obsługi informatycznej lub obsługi prawnej,
c)    podmioty uprawnione do kontroli (Wojewoda),
d)    Minister właściwy do spraw informatyzacji,
e)    Inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
9.    Każda osoba, ma prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
b)    otrzymania kopii na zasadach wskazanych w art. 15 ust 3 i 4 RODO,
c)    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się   z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
d)    ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
e)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.
10.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia wniosku i dokonania wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy lub wykładowców.
11.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
12.    Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)