herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

KM- Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy

Wydział Komunikacji i Transportu ( szkolenia kierowców )

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu.pdf

 

Do wniosku o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy należy załączyć:

1. Dokumenty potwierdzające posiadanie prawa jazdy:

-  kat. A co najmniej przez okres 2 lat w przypadku ubiegania się o uprawnienia w zakresie kat. A,

- kat. B co najmniej przez okres 2 lat w przypadku ubiegania się o uprawnienia w zakresie kat. B,

- kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii.

2. Zaświadczenie  o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów.

3. Ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora.

4. Ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.

5. Informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

6. Fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

7. Dowód wpłaty za wpis do ewidencji instruktorów oraz za egzamin kandydata na instruktora.

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Kutnie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Królowej Jadwigi 7
99-300 Kutno

Opłaty

Opłata za wpis do ewidencji instruktorów - 50 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ulicy Królowej Jadwigi 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu:
18 1240 3190 1111 0010 3126 4090

Termin i sposób załatwienia

Po zlożeniu kompletnego wniosku oraz jego weryfikacji, Starosta Kutnowski kieruje wnioskodawcę na egzamin przeprowadzany przed Komisją Egzaminacyjną Wojewody Łódzkiego. Wpis następuje w  drodze decyzji administracyjnej do 30 dni od daty otrzymania informacji o zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Instruktorowi zostaje przypisany numer ewidencyjny oraz zostaje wydana legitymacja w zakresie zdobytych uprawnień.

Podstawa prawna

  1.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
  2.     Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 341 ze zm.).
  3.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. z 2018 r., poz. 661),

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Instruktor jest obowiązany:
1) przekazywać staroście:
a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
b) informację o zmianie danych w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
2) corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego,
3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego,
4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;
5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
6) posiadać w czasie prowadzenia zajęć praktycznych legitymację instruktora oraz okazywać ją na żądanie uprawnionego podmiotu.
 
Obowiązek uczestniczenia w warsztatach doskonalenia zawodowego nie dotyczy osoby, która uzyskała po raz pierwszy uprawnienia instruktora w tym samym roku, w którym byłaby obowiązana w nich uczestniczyć.
 

Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:

1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Powiat Kutnowski, siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16, Regon: 611016146
Starosta - organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
Zarząd Powiatu – organ wykonawczy.
Rada Powiatu – organ stanowiący i kontrolny.
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie – abi@powiatkutno.eu
3.    Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO- w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4.    Celem gromadzenia danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 styczna 2011 r. o kierujących pojazdami tj. wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy, podawanie danych ma charakter obligatoryjny.
5.    Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
6.    Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustawy wskazanej w pkt. 4 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.
7.    Przewidywani odbiorcy danych: strona postępowania oraz na żądanie - inne organy.
8.    Każda osoba, ma prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
b)    prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
c)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.

 


*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)