herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

KM - Przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami

Wydział Komunikacji i Transportu ( prawo jazdy )

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 


    Wniosek;
    Załączniki:

a. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego  do badań kierowców, o ile jest wymagane;

b. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest wymagane;

c. jedna  kolorowa fotografia o wymiarach  3,5 x 4,5 cm, wykonana na jednolitym tle z dobrą ostrością, naturalnym kolorem skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, osoba w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Wymagane dokumenty do wglądu: dokument tożsamości

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Kutnie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Królowej Jadwigi 7
99-300 Kutno

Opłaty

Wszelkie opłaty niezbędne do wydania prawa jazdy  można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ulicy Królowej Jadwigi 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.

Opłaty komunikacyjne (za wydanie prawa jazdy) – 100,00 zł

Powyższa opłata dotyczy tylko dokumentu, który podlega wymianie ze względu na zmianę danych.

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę komunikacyjną:
18 1240 3190 1111 0010 3126 4090

 

Opłata ewidencyjna – 0,50 zł

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę ewidencyjną:
54 1240 3190 1111 0010 3126 5576

 

Opłata skarbowa

17,00 zł za pełnomocnictwo;
10,00 zł za wydanie decyzji

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową
26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

 

Urząd Miasta Kutna
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18
99-300 Kutno

Pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej, jeżeli jest udzielane małżonkowi, rodzeństwu, wstępnemu lub zstępnemu.

Podstawa prawna

  1.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) ;
  2.     Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r.  o kierujących pojazdami  (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 341 ze zm);
  3.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000);
  4.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn.zm.);
  5.     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów  stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  (Dz. U. z 2013 r, poz. 83).

 

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Dodatkowe informacje, uwagi

Nie przywracamy uprawnień osobie, która przekroczyła w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punków za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji następuje po uprzednim  sprawdzeniu kwalifikacji.

 

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu w Kutnie