Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

KM - Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę/ Wydawanie prawa jazdy po egzaminie

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 

Osoby ubiegające się o wydanie po raz pierwszy  prawa jazdy lub o rozszerzenie uprawnień po dniu 19.01.2013 r. przed przystąpieniem do szkolenia zgłaszają się osobiście do właściwego wg. miejsca zamieszkania Wydziału Komunikacji po Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek
2. Załaczniki:

a. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;

b. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest wymagane;

c. pisemna zgoda rodzica lub opiekuna - jeżeli jest wymagana;

d.jedna  kolorowa fotografia o wymiarach  3,5 x 4,5 cm, wykonana na jednolitym tle z dobrą ostrością, naturalnym kolorem skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, osoba w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.;

e. kserokopia prawa jazdy w przypadku rozszerzenia uprawnień

Po otrzymaniu wymaganych dokumentów urzędnik generuje profil kandydata na kierowcę. Informację o wygenerowaniu profilu z podaniem jego numeru przekazuje się osobie, której profil ten dotyczy.

Wymagane dokumenty do wglądu: dowód tożsamości lub aktualny dokument ze zdjęciem oraz zaświadczenie z potwierdzeniem o zameldowaniu, natomiast w przypadku  obcokrajowca paszport lub karta stałego pobytu.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24, poz. 215) wprowadziło możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną.

W celu złożenia dokumentów drogą elektroniczną należy wypełnić formularz, który dostępny jest na portalu PWPW po zarejestrowaniu się na stronie https://esp.pwpw.pl . Na tej stronie dostępne są również szczegółowe instrukcje dla interesanta.

Opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajduje się na stronie: https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help.

Osoba składajaca wniosek elektroniczny, odbierając prawo jazdy osobiście, dostarcza do organu, do kórego złożyła wniosek:

1) orzeczenie lekarskie o  braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane;

2) oryginał  zgody rodzica lub opiekuna - jeżeli jest wymagana.

Prawo jazdy osoby składającej wniosek elektroniczny nie może być wysłane za pośrednictwem operatora pocztowego.


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Kutnie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Królowej Jadwigi 7
99-300 Kutno


Opłaty

Opłata za wydanie prawa jazdy: 100,00 zł

Wszelkie opłaty można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ulicy Królowej Jadwigi 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę komunikacyjną w wysokości 100 zł:
18 1240 3190 1111 0010 3126 4090

 

Opłata skarbowa
17,00 zł za pełnomocnictwo;

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową
26 2030 0045 1110 0000 0158 3550


Urząd Miasta Kutna
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18
99-300 Kutno

 


Podstawa prawna

 1.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) ;
 2.     Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.  o kierujących pojazdami  (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 622);
 3.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923);
 4.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn.zm.);
 5.     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów  stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  (Dz. U. z 2013 r, poz. 83).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Dodatkowe informacje, uwagi

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu w Kutnie

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest uczeń uczestniczący w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12 miesięcy.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, D lub D+E może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, także jeżeli jest w trakcie uzyskiwania odpowiednio kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie tej kategorii prawa jazdy, a jeżeli tą osobą jest uczeń uczestniczący w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12 miesięcy.”;

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM
16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T

18 lat

 •     dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
 •     dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C i C+E – dotyczy żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 •     dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A – dotyczy funkcjonariuszy kierujących pojazdami Policji oraz Straży Granicznej
 •     dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C i C+E – dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

19 lat

 •     dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D - dotyczy żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 •     dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C – dotyczy funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu
 • 20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2

21 lat

 •     dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A
 •     dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E
 •     dla tramwaju
 •     dla kolejki turystycznej
 •     dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D – dotyczy funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu
 •     dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D i D+E –dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 •     dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D i D+E- dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km

23 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D i D+E – dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

24 lata

 •     dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A — jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2
 •     dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D i D+E

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

 

Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Starosta Kutnowski

siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16
Kontakt: tel: 24/ 355-47-80, e-mail: starostwo@powiatkutno.eu

2.    Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abi@powiatkutno.eu lub listownie na powyżej wskazany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
3.    Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO - w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4.    Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przepis prawa.
5.    Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wydanie uprawnień do kierowania pojazdami / wymiana uprawnień  tj. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
6.    Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
7.    Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustawy wskazanej w pkt. 5 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.
W przypadku uprawnień do kierowania pojazdami  – 10 lat (BE10).
8.    Przewidywani odbiorcy danych:
a)    upoważnieni pracownicy Administratora,
b)    podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora np. w zakresie obsługi informatycznej lub obsługi prawnej,
c)    podmioty uprawnione do kontroli,
d)    Minister właściwy do spraw informatyzacji,
e)    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa – na żądanie na podstawie art. 100ah ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
f)    podmioty, którym udostępnia się dane osobowe na podstawie art. 15 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeksu postępowania karnego,
g)    Podmioty, którym udostępnia się dane osobowe na podstawie art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego.
9.    Każda osoba, ma prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
b)    otrzymania kopii na zasadach wskazanych w art. 15 ust 3 i 4 RODO,
c)    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się   z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
d)    ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
e)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.
10.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia wniosku i wydania dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami.
11.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, zgodnie z celem, o którym mowa w pkt. 5.
12.    Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)