herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

KM - Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę/ Wydawanie prawa jazdy po egzaminie

Wydział Komunikacji i Transportu ( prawo jazdy )

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 

Osoby ubiegające się o wydanie po raz pierwszy  prawa jazdy lub o rozszerzenie uprawnień po dniu 19.01.2013 r. przed przystąpieniem do szkolenia zgłaszają się osobiście do właściwego wg. miejsca zamieszkania Wydziału Komunikacji po Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek
2. Załaczniki:

a. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;

b. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest wymagane;

c. pisemna zgoda rodzica lub opiekuna - jeżeli jest wymagana;

d.jedna  kolorowa fotografia o wymiarach  3,5 x 4,5 cm, wykonana na jednolitym tle z dobrą ostrością, naturalnym kolorem skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, osoba w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.;

e. kserokopia prawa jazdy w przypadku rozszerzenia uprawnień

Po otrzymaniu wymaganych dokumentów urzędnik generuje profil kandydata na kierowcę. Informację o wygenerowaniu profilu z podaniem jego numeru przekazuje się osobie, której profil ten dotyczy.

Wymagane dokumenty do wglądu: dowód tożsamości lub aktualny dokument ze zdjęciem oraz zaświadczenie z potwierdzeniem o zameldowaniu, natomiast w przypadku  obcokrajowca paszport lub karta stałego pobytu.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24, poz. 215) wprowadziło możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną.

W celu złożenia dokumentów drogą elektroniczną należy wypełnić formularz, który dostępny jest na portalu PWPW po zarejestrowaniu się na stronie https://esp.pwpw.pl . Na tej stronie dostępne są również szczegółowe instrukcje dla interesanta.

Opis zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajduje się na stronie: https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help.

Osoba składajaca wniosek elektroniczny, odbierając prawo jazdy osobiście, dostarcza do organu, do kórego złożyła wniosek:

1) orzeczenie lekarskie o  braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile są one wymagane;

2) oryginał  zgody rodzica lub opiekuna - jeżeli jest wymagana.

Prawo jazdy osoby składającej wniosek elektroniczny nie może być wysłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Kutnie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Królowej Jadwigi 7
99-300 Kutno

Opłaty

Opłata za wydanie dokumentu prawa jazdy wynosi 100,50.

Powyższej opłaty  można dokonać:

1) w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul.  Królowej Jadwigi 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30, po wcześniejszym zgłoszeniu się do okienka nr 3 (bilet z automatu do grupy C) w celu otrzymania polecenia zaplaty;

2) na poniższe konta bankowe:

- opłata komunikacyjna (za wydanie prawa jazdy) – 100,00 zł na konto PKO S.A.
nr 18 1240 3190 1111 0010 3126 4090

- opłata ewidencyjna – 0,50 zł

nr 54 1240 3190 1111 0010 3126 5576;

Potwierdzenie uiszczenia powyższych opłat, w formie załączników, należy przesłać na adres e-mail: prawojazdy@powiatkutno.eu.

3) za pośrednictwem strony www.info-car.pl (do opłaty doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł), a następnie potwierdzenie tranzakcji należy przedłożyć do okienka nr 3 lub wysłać na wskazany powyższej adres e-mail.

Do czasu przedłożenia opłaty nie będzie możliwe zrealizowanie zamównienia na dokument prawa jazdy.

 

Opłata skarbowa

17,00 zł za pełnomocnictwo;

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową
26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

Urząd Miasta Kutna
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18
99-300 Kutno

Pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej, jeżeli jest udzielane małżonkowi, rodzeństwu, wstępnemu lub zstępnemu.

Podstawa prawna

 1.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) ;
 2.     Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r.  o kierujących pojazdami  (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 341 ze zm.);
 3.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000);
 4.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn.zm.);
 5.     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów  stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  (Dz. U. z 2013 r, poz. 83).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Dodatkowe informacje, uwagi

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu w Kutnie

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest uczeń uczestniczący w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12 miesięcy.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, D lub D+E może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, także jeżeli jest w trakcie uzyskiwania odpowiednio kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie tej kategorii prawa jazdy, a jeżeli tą osobą jest uczeń uczestniczący w zajęciach szkolnych w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, okres ten wynosi 12 miesięcy.”;

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM
16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T

18 lat

 •     dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
 •     dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C i C+E – dotyczy żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 •     dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A – dotyczy funkcjonariuszy kierujących pojazdami Policji oraz Straży Granicznej
 •     dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C i C+E – dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

19 lat

 •     dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D - dotyczy żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 •     dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C – dotyczy funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu
 • 20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2

21 lat

 •     dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A
 •     dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E
 •     dla tramwaju
 •     dla kolejki turystycznej
 •     dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D – dotyczy funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu
 •     dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D i D+E –dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 •     dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D i D+E- dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km

23 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D i D+E – dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

24 lata

 •     dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A — jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2
 •     dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D i D+E

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.