herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

KM - Wydawanie, rozszerzenie oraz przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Wydział Komunikacji i Transportu ( prawo jazdy )

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 


    1. Wniosek o wydanie zezwolenia
    2. Załącznik:

a. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;

b. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;

c. zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdem uprzywilejowanym;

d. kopie dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia;

e. dowód tożsamości.

Kierujący pojazdami ochotniczych straży pożarnych wzamian przedstawiają zaświadczenie wydane przed podmiot, o ktorym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 620 ze zm.), potwierdzjące, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej.

Osoby posiadające zaświadczenie wydane w trybie art. 95 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym przedkładają

    1. Wniosek o wydanie zezwolenia;
    2. Załączniki:

a. kopię ww. zaświadczenia;

b. kopię ważnego orzeczenia lekarskiego  wydanego na podstawie badania, o którym mowa
w art. 122 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, albo kopię ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;

c. kopię ważnego orzeczenia psychologicznego wydanego na podstawie badania, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym albo kopię ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;

d. kopie dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia;

e. dowód tożsamości.

Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów.

Starosta przedłuża ważność zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w drodze decyzji adaministracyjnej, za opłatą, po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 oraz art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami.

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Kutnie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Królowej Jadwigi 7
99-300 Kutno

Opłaty

Wszelkie opłaty niezbędne do wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ulicy Królowej Jadwigi 7
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.

 

Opłaty komunikacyjne (za wydanie zezwolenia) – 50,00 zł

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę komunikacyjną:
18 1240 3190 1111 0010 3126 4090


Opłata skarbowa
17,00 zł za pełnomocnictwo;

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową
26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

Urząd Miasta Kutna
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18
99-300 Kutno

Pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej, jeżeli jest udzielane małżonkowi, rodzeństwu, wstępnemu lub zstępnemu.

Termin i sposób załatwienia

W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów, zezwolenie wydaje się w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty ich otrzymania.

Podstawa prawna

 1.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.);
 2.     Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.  o kierujących pojazdami  (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 341 ze zm.);
 3.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000);
 4.     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1392);

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Dodatkowe informacje, uwagi

Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:

 1.     ukończyła 21 lat,
 2.     posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii,
 3.     uzyskała orzeczenie:
 •         lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 •         psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

     4. ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,

     5. posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym uprawnia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym określonym w prawie jazdy kategorii:

 1.     A1, A2 i A,
 2.     B1, B i B+E,
 3.     C1, C1+E, C, C+E,
 4.     D1, D1+E, D i D+E.

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest obowiązany posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu w Kutnie