Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

KM - Wydawanie, rozszerzenie oraz przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 


    1. Wniosek o wydanie zezwolenia
    2. Załącznik:

a. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;

b. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;

c. zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdem uprzywilejowanym;

d. kopie dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia;

e. dowód tożsamości.

Kierujący pojazdami ochotniczych straży pożarnych wzamian przedstawiają zaświadczenie wydane przed podmiot, o ktorym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 620 ze zm.), potwierdzjące, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej.

Osoby posiadające zaświadczenie wydane w trybie art. 95 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym przedkładają

    1. Wniosek o wydanie zezwolenia;
    2. Załączniki:

a. kopię ww. zaświadczenia;

b. kopię ważnego orzeczenia lekarskiego  wydanego na podstawie badania, o którym mowa
w art. 122 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, albo kopię ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;

c. kopię ważnego orzeczenia psychologicznego wydanego na podstawie badania, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym albo kopię ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;

d. kopie dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia;

e. dowód tożsamości.

Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów.

Starosta przedłuża ważność zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w drodze decyzji adaministracyjnej, za opłatą, po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 oraz art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami.


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Kutnie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Królowej Jadwigi 7
99-300 Kutno


Opłaty

Wysokość opłaty za wydanie zezwolenia: 50 zł

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ulicy Królowej Jadwigi 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30 bądź:

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę komunikacyjną:
18 1240 3190 1111 0010 3126 4090

 

Opłata skarbowa
17,00 zł za pełnomocnictwo;

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową
26 2030 0045 1110 0000 0158 3550
Urząd Miasta Kutna
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18
99-300 Kutno

 


Termin i sposób realizacji

W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów, zezwolenie wydaje się w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty ich otrzymania.


Podstawa prawna

 1.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775);
 2.     Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.  o kierujących pojazdami  (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 622);
 3.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923);
 4.     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1392);

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Dodatkowe informacje, uwagi

Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:

 1.     ukończyła 21 lat,
 2.     posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii,
 3.     uzyskała orzeczenie:
 •         lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 •         psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

     4. ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,

     5. posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym uprawnia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym określonym w prawie jazdy kategorii:

 1.     A1, A2 i A,
 2.     B1, B i B+E,
 3.     C1, C1+E, C, C+E,
 4.     D1, D1+E, D i D+E.

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest obowiązany posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu w Kutnie

 

Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Starosta Kutnowski

siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16
Kontakt: tel: 24/ 355-47-80, e-mail: starostwo@powiatkutno.eu

2.    Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abi@powiatkutno.eu lub listownie na powyżej wskazany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
3.    Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO - w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4.    Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przepis prawa.
5.    Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wydanie/ przedłużenie/ rozszerzenie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami przewożącymi wartości pieniężne tj. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.
6.    Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
7.    Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustawy wskazanej w pkt. 5 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.
W przypadku zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 10 lat (BE10).
8.    Przewidywani odbiorcy danych:
a)    upoważnieni pracownicy Administratora,
b)    podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora np. w zakresie obsługi informatycznej lub obsługi prawnej,
c)    podmioty uprawnione do kontroli (Wojewoda),
d)    Minister właściwy do spraw informatyzacji,
e)    Inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
9.    Każda osoba, ma prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
b)    otrzymania kopii na zasadach wskazanych w art. 15 ust 3 i 4 RODO,
c)    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się   z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
d)    ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
e)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.
10.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia wniosku i wydania dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami.
11.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
12.    Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)