herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

KM - Wymiana prawa jazdy ze względu na wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego

Wydział Komunikacji i Transportu ( prawo jazdy )

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 


    1. Wniosek
    2. Załączniki:

a. świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie kwalifikacji wstępnej,  kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełnijącej,kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego;

b. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywanie pracy na stanowisku kierowcy;

c. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

d. jedna  kolorowa fotografia o wymiarach  3,5 x 4,5 cm, wykonana na jednolitym tle z dobrą ostrością, naturalnym kolorem skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, osoba w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.;

e. kserokopia prawa jazdy;

f. dowód uiszczenia opłaty.  

Wymagane dokumenty do wglądu: dowód osobisty lub aktualny dokument ze zdjęciem oraz zaświadczenie z potwierdzeniem zameldowania.

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Kutnie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Królowej Jadwigi 7
99-300 Kutno

Opłaty

Wszelkie opłaty niezbędne do wydania prawa jazdy  można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ulicy Królowej Jadwigi 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.

Opłaty komunikacyjne (za wydanie prawa jazdy) – 100,00 zł

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę komunikacyjną:
18 1240 3190 1111 0010 3126 4090

Opłata ewidencyjna – 0,50 zł

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę ewidencyjną:
54 1240 3190 1111 0010 3126 5576

Opłata skarbowa
17,00 zł za pełnomocnictwo;

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową
26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

Urząd Miasta Kutna
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18
99-300 Kutno

Pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej, jeżeli jest udzielane małżonkowi, rodzeństwu, wstępnemu lub zstępnemu.

Podstawa prawna

  1.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) ;
  2.     Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r.  o kierujących pojazdami  (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 341 ze zm.);
  3.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000);
  4.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  Budownictwa  z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn.zm.);
  5.     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 18 stycznia
  6.     2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów  stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).
  7.     Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Dodatkowe informacje, uwagi

Ww. wpis dokonany w formie wymiany prawa jazdy na okres 5 lat, liczony od daty wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Badanie lekarskie i psychologiczne przeprowadza się:

  1.     do czasu ukończenia przez kierowcę 60 kat – co 5 lat;
  2.     po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia – co 30 miesięcy

Badania tego typu wykonują lekarze uprawnieni do wykonywania badan profilaktycznych, o których mowa w przepisach Kodeksu Pracy oraz posiadający dodatkowe uprawnienia do badania kierowoców.


Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu w Kutnie