Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

KM - Wymiana prawa jazdy ze względu na wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 


    1. Wniosek
    2. Załączniki:

a. kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie kwalifikacji wstępnej,  kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej, szkolenia okresowego lub na podstawie ważnej karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

b. kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanie pracy na stanowisku kierowcy;

c. kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

d. jedna  kolorowa fotografia o wymiarach  3,5 x 4,5 cm, wykonana na jednolitym tle z dobrą ostrością, naturalnym kolorem skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, osoba w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.;

e. kserokopia prawa jazdy;

f. dowód uiszczenia opłaty.  

Wymagane dokumenty do wglądu: dokument tożsamości, oryginał załączników.


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Kutnie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Królowej Jadwigi 7
99-300 Kutno


Opłaty

wysokość opłaty za wymianę prawa jazdy; 100,00 zł

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ulicy Królowej Jadwigi 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30 oraz:

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę komunikacyjną 100 zł:
18 1240 3190 1111 0010 3126 4090

 

Opłata skarbowa
17,00 zł za pełnomocnictwo;

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową
26 2030 0045 1110 0000 0158 3550
Urząd Miasta Kutna
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18
99-300 Kutno

 


Termin i sposób realizacji

Od dnia 6 kwietnia 2022 roku do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego, niemająca przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. W związku z powyższym przed rozpoczęciem szkolenia należy złożyć wniosek z załącznikami w Wydziale Komunikacji  i Transportu, celem pobrania ww. profilu. 

Osoby szkolone, które przed dniem 6 kwietnia 2022 r. rozpoczęły szkolenie okresowe bądź kurs kwalifikacyjny albo zakończyły kurs kwalifikacyjny, ale jeszcze nie uzyskały świadectwa kwalifikacji zawodowej są zobowiązane najpóźniej przed dniem zakończenia szkolenia uzyskać profil kierowcy zawodowego.


Podstawa prawna

 1.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) ;
 2.     Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.  o kierujących pojazdami  (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 622);
 3.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923);
 4.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  Budownictwa  z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn.zm.);
 5.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów  stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).
 6. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 180 ze zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 739).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Dodatkowe informacje, uwagi

Ww. wpis dokonany w formie wymiany prawa jazdy na okres 5 lat, liczony od daty wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Badanie lekarskie i psychologiczne przeprowadza się:

 1.     do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat;
 2.     po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia – co 30 miesięcy

Badania tego typu wykonują lekarze uprawnieni do wykonywania badan profilaktycznych, o których mowa w przepisach Kodeksu Pracy, posiadający dodatkowe uprawnienia do badania kierowców.


Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu w Kutnie

 

Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Starosta Kutnowski

siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16
Kontakt: tel: 24/ 355-47-80, e-mail: starostwo@powiatkutno.eu

2.    Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abi@powiatkutno.eu lub listownie na powyżej wskazany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
3.    Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO - w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4.    Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przepis prawa.
5.    Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wydanie uprawnień do kierowania pojazdami / wymiana uprawnień  tj. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
6.    Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
7.    Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustawy wskazanej w pkt. 5 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.
W przypadku uprawnień do kierowania pojazdami  – 10 lat (BE10).
8.    Przewidywani odbiorcy danych:
a)    upoważnieni pracownicy Administratora,
b)    podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora np. w zakresie obsługi informatycznej lub obsługi prawnej,
c)    podmioty uprawnione do kontroli,
d)    Minister właściwy do spraw informatyzacji,
e)    Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa – na żądanie na podstawie art. 100ah ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
f)    Podmioty, którym udostępnia się dane osobowe na podstawie art. 15 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeksu postępowania karnego,
g)    Podmioty, którym udostępnia się dane osobowe na podstawie art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego.
9.    Każda osoba, ma prawo do:
a)    żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
b)    otrzymania kopii na zasadach wskazanych w art. 15 ust 3 i 4 RODO,
c)    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się   z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
d)    ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
e)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.
10.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia wniosku i wydania dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami.
11.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, zgodnie z celem, o którym mowa w pkt. 5.
12.    Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)