Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

KM - Wymiana zagranicznego prawa jazdy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf


    1. Wniosek
    2. Załączniki:
       a. tłumaczenie prawa jazdy wydanego za granicą uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego;
        b. jedna  kolorowa fotografia o wymiarach  3,5 x 4,5 cm, wykonana na jednolitym tle z dobrą ostrością, naturalnym kolorem skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, osoba w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
        c. kserokopia prawa jazdy;
        d. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

Wymagane dokumenty do wglądu: dokument tożsamości

W przypadku obcokrajowca: paszport, karta pobytu, wiza pobytowa lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.


Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Kutnie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Królowej Jadwigi 7
99-300 Kutno


Opłaty

Wysokość opłaty: 100,00 zł

Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ulicy Królowej Jadwigi 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30, bądź

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę komunikacyjną 100 zł:
18 1240 3190 1111 0010 3126 4090

 

Opłata skarbowa
17,00 zł za pełnomocnictwo;

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową
26 2030 0045 1110 0000 0158 3550
Urząd Miasta Kutna
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18
99-300 Kutno

 


Podstawa prawna

 1.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) ;
 2.     Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r.  o kierujących pojazdami  (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 622);
 3.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923);
 4.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 luty 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn.zm.);
 5.     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów  stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  (Dz. U. z 2013 r, poz. 83).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


Dodatkowe informacje, uwagi

Osoby ubiegające się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą przez inne państwo, niż będące członkiem Unii Europejskiej lub państwo określone w konwencjach o ruchu drogowym mają obowiązek zdać egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
 

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu w Kutnie

 

Klauzula informacyjna dla Klientów Starostwa Powiatowego w Kutnie dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Starosta Kutnowski

    siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16

          Kontakt: tel: 24/ 355-47-80, e-mail: starostwo@powiatkutno.eu

 1. Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abi@powiatkutno.eu lub listownie na powyżej wskazany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
 2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO - w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przepis prawa.
 4. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wydanie uprawnień do kierowania pojazdami / wymiana uprawnień  tj. realizacja zadań Administratora wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 5. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych.              W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustawy wskazanej w pkt. 5 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.

W przypadku uprawnień do kierowania pojazdami  – 10 lat (BE10).

 1. Przewidywani odbiorcy danych:
 1. upoważnieni pracownicy Administratora,
 2. podmioty przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora np. w zakresie obsługi informatycznej lub obsługi prawnej,
 3. podmioty uprawnione do kontroli,
 4. Minister właściwy do spraw informatyzacji,
 5. Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa – na żądanie na podstawie art. 100ah ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
 6. Podmioty, którym udostępnia się dane osobowe na podstawie art. 15 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeksu postępowania karnego.
 1. Każda osoba, ma prawo do:
 1. żądania od administratora dostępu do treści danych osobowych i uzyskania kopii danych - na zasadach wskazanych w art. 15 RODO,
 2. sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO,
 3. ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia wniosku i wydania/ wymiany dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami.

Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej –w celu wskazanym w pkt. 5.

 1. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)