herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

KM - Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy

Wydział Komunikacji i Transportu ( prawo jazdy )

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 

Międzynarodowe prawo jazdy wydaje sie w zakresie posiadanych przez osobę uprawnień ujętych
w prawie jazdy wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po otrzymaniu:

    1. Wniosku
    2. Załączniki:
        a. jedna  kolorowa fotografia o wymiarach  3,5 x 4,5 cm, wykonana na jednolitym tle z dobrą ostrością, naturalnym kolorem skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, osoba w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.;
        b. kserokopia prawa jazdy wydanego przez polski organ;
        c. dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy.

Wymagane dokumenty do wglądu: dokument tożsamości

Osoba ubiegająca się o wydanie międzynarodowego prawa jazdy określa we wniosku o jego wydanie,
jaki druk międzynarodowego prawa jazdy ma jej być wydany:

1) zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, podpisaną w Genewie dnia 19 wrzesnia 1949 r.
(Dz.U z 1959 r. Nr 54, poz. 321 i 322);

2) zgodny z Konwencją o ruchu drogowym, sporządzoną w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.
(Dz.U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44).

Dopuszcza się wydanie dwóch dokumentów prawa jazdy międzynarodowego na różnych drukach.

 

Komórka organizacyjna

Starostwo Powiatowe w Kutnie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Królowej Jadwigi 7
99-300 Kutno

Opłaty

Wszelkie opłaty niezbędne do wydania prawa jazdy  można uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ulicy Królowej Jadwigi 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.

 

Opłaty komunikacyjne (za wydanie prawa jazdy) – 35,00 zł

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę komunikacyjną:
18 1240 3190 1111 0010 3126 4090

 

Opłata skarbowa
17,00 zł za pełnomocnictwo;

Nr rachunku bankowego, na który można dokonać przelewu za opłatę skarbową
26 2030 0045 1110 0000 0158 3550

Urząd Miasta Kutna
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18
99-300 Kutno

Pełnomocnictwo nie podlega opłacie skarbowej, jeżeli jest udzielane małżonkowi, rodzeństwu, wstępnemu lub zstępnemu.

Termin i sposób załatwienia

W przypadku pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku wypełnia się jeden z dwóch druków międzynarodowego prawa jazdy, w zależności od żądania strony.

Podstawa prawna

  1.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) ;
  2.     Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.  o kierujących pojazdami  (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 341 ze zm.);
  3.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000);
  4.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn.zm.);
  5.     Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów  stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  (Dz. U. z 2013 r, poz. 83).

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Dodatkowe informacje, uwagi

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Komunikacji i Transportu w Kutnie