Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

AB - Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Załączniki do wniosku
Do wniosku (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest do tego upoważniona.
Do wniosku należy również dołączyć:
- projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów – 3 egzemplarze;
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub jej kopię;
Ponadto, w przypadku niektórych robót budowlanych, należy dołączyć:
- pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii
- pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych (np. brak podpisu, pełnomocnictwa, wymaganych dokumentów) organ wezwie wnoszącego podanie, do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 


Komórka organizacyjna

Wnioski przyjmowane są:
- w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16
- w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 (pok. 38, 39, 40)
- drogą pocztową
- drogą elektroniczną

 


Opłaty

Uzyskanie pozwolenia na budowę podlega opłacie skarbowej, której w wysokość uzależniona jest od rodzaju i zakresu zamierzenia budowlanego (tabela Część I pkt 9 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem pozwolenia na budowę dotyczącego: budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej), budowy lub remontów obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne, remontu obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.
Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika)

 


Termin i sposób realizacji

Jeżeli inwestor spełni określone prawem wymagania, organ ma na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 30 dni, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – 65 dni od dnia złożenia wniosku.
W powyższym terminie organ może wydać:
- postanowienie nakładające na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia (po bezskutecznym upływie terminu organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
Nałożenie obowiązku uzupełnienia nieprawidłowości w projekcie zawiesza bieg powyższych terminów.
- decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia pozwolenia na budowę (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

Sposoby dostarczenia dokumentów:
- Wizyta w urzędzie
- Listownie, drogą pocztową
- Formularz elektroniczny
- Platforma e-budownictwo (https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/)

 

 


Podstawa prawna

Art. 28 ust. 1 w zw. z art. 32 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego

 


Tryb odwoławczy

Od decyzji wnosi się do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.