Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

AB - Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do budowy/wykonywania robót budowlanych (PB-2)

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Załączniki do wniosku
Do zgłoszenia (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie składa inwestor albo osoba upoważniona do złożenia takiego oświadczenia w imieniu inwestora.
Ponadto, w przypadku niektórych robót budowlanych, należy dołączyć:
- mapę zasadniczą z zaznaczonym umiejscowieniem obiektu budowlanego
- odpowiednie szkice lub rysunki - w zależności od potrzeb
- pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw
- pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

 


Komórka organizacyjna

Wnioski przyjmowane są:
- w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16
- w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 (pok. 38, 39, 40)
- drogą pocztową
- drogą elektroniczną

 


Opłaty

Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do budowy/ wykonywania robót budowlanych nie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej


Termin i sposób realizacji

Organ ma 21 dni (od dnia doręczenia) na rozpatrzenie zgłoszenia.
W powyższym terminie organ może wydać:
- postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia (wówczas inwestor będzie musiał uzupełnić zgłoszenie; nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg powyższego terminu; po uzupełnieniu zgłoszenia organ ma kolejne 21 dni kalendarzowych na rozpatrzenie zgłoszenia)
- decyzję o sprzeciwie (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).
Jeżeli w powyższym terminie organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może rozpocząć roboty budowlane. Brak sprzeciwu stanowi więc milczącą zgodę na roboty budowlane.
Organ może z urzędu, przed upływem powyższego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Sposoby dostarczenia dokumentów:
- Wizyta w urzędzie
- Listownie, drogą pocztową
- Formularz elektroniczny
- Platforma e-budownictwo (https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/)

 


Podstawa prawna

Art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Art. 39.1 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 


Tryb odwoławczy

Od decyzji wnosi się do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.