Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

AB - Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (PB-4)

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

Załączniki do wniosku
Do wniosku należy dołączyć:
- zgodę właściciela obiektu lub jej kopię (zgody nie dołącza się gdy, gdy inwestor jest właścicielem obiektu budowlanego)
- szkic usytuowania obiektu budowlanego
- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
- pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 


Komórka organizacyjna

Wnioski przyjmowane są:
- w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16
- w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 (pok. 38, 39, 40)
- drogą pocztową
- drogą elektroniczną

 


Opłaty

Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do rozbiórki obiektu budowlanego nie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej


Termin i sposób realizacji

Organ ma 21 dni (od dnia doręczenia) na rozpatrzenie zgłoszenia.
W powyższym terminie organ może wydać:
- postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia (wówczas inwestor będzie musiał uzupełnić zgłoszenie; nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg powyższego terminu; po uzupełnieniu zgłoszenia organ ma kolejne 21 dni kalendarzowych na rozpatrzenie zgłoszenia)
- decyzję o sprzeciwie (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).
Jeżeli w powyższym terminie organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może rozpocząć roboty budowlane. Brak sprzeciwu stanowi więc milczącą zgodę na roboty budowlane.
Organ może z urzędu, przed upływem powyższego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Sposoby dostarczenia dokumentów:
- Wizyta w urzędzie
- Listownie, drogą pocztową
- Platforma e-budownictwo (https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/)

 


Podstawa prawna

Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Art. 39.1 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 


Tryb odwoławczy

Od decyzji wnosi się do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.