Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

GN - Orzeczenie o nabyciu praw do nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .doc

 

1.    Wniosek o orzeczenie o nabyciu praw do nieruchomości przez Skarb Państwa/jednostkę samorządu terytorialnego.
2.    Tytuł prawny potwierdzający prawo do nieruchomości (prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, inne rzeczowe prawo do nieruchomości).
3.    Dokumenty potwierdzające wszczęcie i prowadzenie postepowania wywłaszczeniowego w odniesieniu do nieruchomości objętej treścią wniosku.
4.    Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – w przypadku działania przez pełnomocnika.

 


Komórka organizacyjna

Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie
99 – 300 Kutno
ul. Kościuszki 16

Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, w formie pisemnej, za pomocą poczty, telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podst. ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 


Opłaty

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zmianami) czynność urzędowa oraz złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawach o orzeczenie o nabyciu praw do nieruchomości nie podlegają opłacie skarbowej.

 


Termin i sposób realizacji

Postępowanie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym. Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) załatwienie sprawy wymagającej postepowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postepowania. Jednakże terminy te mogą być przedłużane. Czas załatwienia danej sprawy zależny jest od bieżącej ilości spraw oraz od czasu trwania postepowania wyjaśniającego. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ kończy sprawę wydaniem decyzji administracyjnej. Ze względu na czas trwania czynności podejmowanych przez organ czas trwania postepowania wynosi przeważnie ok. trzech miesięcy.


Podstawa prawna

Art. 122a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zmianami).

 


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego (ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno) w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę:
-    telefonicznie – pod numerem telefonu (24) 355 – 47 – 05
-    osobiście – w siedzibie Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 pokój nr 1.