Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

GN – Wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 


Komórka organizacyjna

Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16,
Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, w formie  pisemnej, za pomocą poczty, telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Opłaty

Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)


Termin i sposób realizacji

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) „Właściwy organ wydaje decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu, na wniosek jednostki organizacyjnej, po uzyskaniu możliwości zagospodarowania nieruchomości, w ciągu 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku (…).”


Podstawa prawna

Art. 47 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami).


Tryb odwoławczy

Od decyzji wydanej w sprawie przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Kutnie (ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno), w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę pod numerem telefonu (24) 355-47-05, bądź osobiście:
Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, w pokoju nr 1.