Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

GN – Ustanowienie trwałego zarządu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc


Komórka organizacyjna

Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16,
Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, w formie  pisemnej, za pomocą poczty, telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Opłaty

Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)


Termin i sposób realizacji

Sprawa kończona jest wydaniem decyzji administracyjnej. Zgodnie z art.35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia sprawy. Jednakże terminy te mogą być przedłużane. Czas załatwienia danej sprawy zależny jest od bieżącej ilości spraw oraz od czasu trwania postępowania wyjaśniającego.


Podstawa prawna

Art. 45 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami).


Tryb odwoławczy

Od decyzji wydanej w sprawie przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Kutnie (ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno), w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę pod numerem telefonu (24) 355-47-05, bądź osobiście:
Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, w pokoju nr 1.