Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

GN – Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc


Komórka organizacyjna

Kancelaria ogólna Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16,
Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, w formie  pisemnej, za pomocą poczty, telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Opłaty

Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)


Termin i sposób realizacji

O przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży decyduje  Zarządu Powiatu w Kutnie, sama zaś sprzedaż uwarunkowana jest od wyrażenia zgody przez Radę Powiatu w Kutnie. Po uzyskaniu w/w zgody przeprowadzana jest procedura sprzedaży m.in. wyłaniany jest rzeczoznawca majątkowy, który dokona wyceny wartości rynkowej nieruchomości (wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy, sporządzenie operatu, sprawdzenie opracowania – minimum 3 miesiące). Po otrzymaniu wyceny organ prowadzący sprawę podaje do publicznej wiadomości „wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej”. Po upływie ustawowych terminów, w których eksponowany ma być przedmiotowy wykaz (6 tygodni), można przystąpić do sporządzenia protokołu z rokowań pomiędzy nabywcą a sprzedającym. Dopiero taki protokół stanowi podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Czas załatwienia sprawy od 6 do 10 miesięcy.


Podstawa prawna

Art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami).


Tryb odwoławczy

Jako że sprawa nie jest regulowana przez Kodeks Postępowania Administracyjnego, nie dotyczy jej żaden z trybów odwoławczych w tym kodeksie przewidzianych.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę pod numerem telefonu (24) 355-47-05, bądź osobiście:
Referat Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7, w pokoju nr 1.