herbeBOI - Starostwo Powiatowe w Kutnie

GN - Wniosek o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  Wniosek

  Wniosek

Opłaty

Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 1827 ze zmianami).

Termin i sposób załatwienia

Czas załatwiania sprawy: od 6 do 10 miesięcy. Po otrzymaniu wniosku wyłaniany jest rzeczoznawca majątkowy, który dokona wyceny wartości rynkowej nieruchomości (wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy, sporządzenie operatu, sprawdzenie opracowania – minimum 3 miesiące). Po otrzymaniu wyceny organ prowadzący musi wystąpić do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości (czas na rozpatrzenie wniosku  - od 1 miesiąca  do 3 miesięcy. Po otrzymaniu zgody organ prowadzący podaje do publicznej wiadomości „wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej”. Po upływie ustawowych terminów, w których eksponowany ma być przedmiotowy wykaz (6 tygodni), można przystąpić do sporządzenia protokołu z rokowań pomiędzy nabywcą a sprzedającym. Dopiero taki protokół stanowi podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Podstawa prawna

Art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami).

 

Tryb odwoławczy

Jako że sprawa nie jest regulowana przez Kodeks Postępowania Administracyjnego, nie dotyczy jej żaden z trybów odwoławczych w tym kodeksie przewidzianych.

 

Dodatkowe informacje, uwagi

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli pracownik prowadzący sprawę:

- telefonicznie – pod numerem telefonu 24 355 47 02,

- osobiście – w siedzibie Referacie  Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 pokój nr 11.