Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Starostwo Powiatowe w Kutnie

AB - Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3)

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  Pobierz wniosek w postaci pliku typu .pdf

 

  Pobierz wniosek w postaci pliku Word typu .doc

 

Załączniki do wniosku
Do wniosku należy dołączyć:
- zgodę właściciela obiektu lub jej kopię (zgody nie dołącza się gdy, gdy inwestor jest właścicielem obiektu budowlanego)
- szkic usytuowania obiektu budowlanego
- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
- projekt rozbiórki - w zależności od potrzeb
- pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 


Komórka organizacyjna

Wnioski przyjmowane są:
- w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16
- w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 (pok. 38, 39, 40)
- drogą pocztową
- drogą elektroniczną

 

 


Opłaty

 

 

Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę podlega opłacie skarbowej w wysokości 36 zł (tabela część III pkt 11 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem pozwolenia na rozbiórkę dotyczącego budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).
Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

 


Termin i sposób realizacji

Jeżeli inwestor spełni określone prawem wymagania, organ ma na wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 30 dni, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – 65 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposoby dostarczenia dokumentów:
- Wizyta w urzędzie
- Listownie, drogą pocztową
- Formularz elektroniczny
- Platforma e-budownictwo (https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/)

 


Podstawa prawna

Art. 30b ust. 1 w zw. z ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Art. 391 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 


Tryb odwoławczy

Od decyzji wnosi się do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.